Prop. 71 S (2015–2016)

Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Til innholdsfortegnelse

9 Konklusjon og tilråding

UNESCOs innsats i væpnet konflikt er viktig, men fundert i medlemsstatenes oppslutning om de ulike konvensjonene. Haag-konvensjonen og særlig annen protokoll er et viktig verktøy i det utvalget av virkemidler som står til UNESCOs rådighet, og særlig når det gjelder ødeleggelse av verdensarv, men også andre viktige kulturverdier. Protokollen tydeliggjør plikter og ansvar i væpnede konflikter, herunder i nasjonale væpnede konflikter, og setter krav til beskyttelse av disse kulturverdiene. Systemet med forsterket beskyttelse for kulturverdier som er av største betydning for menneskeheten, forventes å gi forbedret vern til denne type kulturverdier. Likeledes de forsterkede sanksjonene mot alvorlige brudd rettet mot kulturverdier.

Norsk tiltredelse av protokollen gir et viktig internasjonalt signal om respekt for kulturverdier, også i væpnede konflikter. Det vil bli lagt merke til at Norge slutter opp om dette viktige og aktuelle arbeidet.

Klima- og miljødepartementet tilrår tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.