Prop. 74 L (2021–2022)

Endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven), lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Disse endringene er knyttet til bestemmelser om NOKUTs lovpålagte oppgaver og regler om klage over godkjenningsvedtak i de tre lovene.

Regjeringen Solberg oppnevnte i juni 2018 et offentlig utvalg for å gjennomgå regelverket for høyere utdanning og studentvelferd. I NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler la utvalget frem et forslag til ny universitets- og høyskolelov. Lovutvalget foreslo blant annet en presisering av læringsmiljøbegrepet og en ny bestemmelse om forbud mot gjengjeldelse ved varsling. I tillegg foreslo utvalget en strukturell endring der dagens bestemmelse om læringsmiljø fordeles over flere bestemmelser.

Departementet varslet i Prop. 111 L (2020–2021) Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon) å følge opp disse forslagene. Dette gjøres i denne proposisjonen.

Det legges også frem forslag til endringer i regler om ulike studentrettigheter og om klagenemnd. Departementet foreslår dessuten å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet og å lovfeste en plikt for universiteter og høyskoler til å tilby eksamen på det norske skriftspråket, nynorsk eller bokmål, som studenten ønsker, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-7. I tillegg foreslår departementet at ikraftsettelsen av universitets- og høyskoleloven § 3-9 andre ledd tredje og fjerde punktum utsettes og sees i sammenheng med den fullstendige behandlingen av NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler, som departementet tar sikte på å følge opp med en lovproposisjon til Stortinget i 2023.

Til forsiden