Prop. 84 L (2022–2023)

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget i proposisjonen her bidrar til en regelverksmessig beredskap for det tilfellet at det også etter 1. juli 2023 skulle bli behov for særskilte tiltak i kriminalomsorgen på grunn av covid-19 eller en lignende allmennfarlig smittsom sykdom. De tiltakene som tenkes hjemlet, kan være inngripende. Reglene må derfor utformes på en måte som innebærer at de bare skal benyttes når det er nødvendig, og slik at tiltakene langt på vei vil måtte vurderes konkret i relasjon til den enkelte domfelte eller innsatte. Departementet ser ikke at forslaget innebærer særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser. Eventuelle merutgifter til gjennomføring av reglene dekkes innenfor Justis- og beredskapsdepartementets eksisterende budsjettrammer.

Til forsiden