Prop. 87 L (2016–2017)

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

10 Oppretting av inkurie i gjeldsordningsloven

Lov 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven), viser i § 4-7 tredje ledd i dag til tvangsfullbyrdelsesloven § 9-7 annet og tredje ledd. Henvisningen gjelder visse bestemmelser om gjennomføring av verdsettelse av gjenstander skyldneren skal beholde under gjeldsordningen. Ved lov 2010 nr. 15 om endringer i finansavtaleloven ble det tilføyd et nytt ledd i tvangsfullbyrdelsesloven § 9-7 slik at tidligere første, annet og tredje ledd ble til nye annet, tredje og fjerde ledd. Ved en inkurie ble ikke henvisningen i gjeldsordningsloven fanget opp. Det foreslås derfor en endring slik at gjeldsordningsloven § 4-7 tredje ledd henviser til tvangsfullbyrdelsesloven § 9-7 tredje og fjerde ledd.

Til forsiden