Prop. 87 L (2016–2017)

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

7 Taushetsplikt

7.1 Høringsutkastet

Departementet foreslo en egen bestemmelse om taushetsplikt i høringsnotatet, jf. utkastet til § 4-2, som bygger på tilsvarende bestemmelse i verdipapirregisterloven. Departementet mener det er nødvendig med en omfattende taushetsplikt for både ansatte, tillitsvalgte, revisor og andre som utfører arbeid eller oppdrag på vegne av gjeldsinformasjonsforetak. Taushetsplikten medfører her som ellers en plikt til ikke skriftlig eller muntlig å røpe taushetsbelagte opplysninger, og en plikt til å sørge for forsvarlig oppbevaring av all informasjon i dokumenter o.l. Det er foreslått samme regulering av taushetsplikten overfor og for forskere som i verdipapirregisterloven §§ 8-3 og 8-4, jf. henvisningen til disse bestemmelsene i lovutkastet til § 4-2 annet ledd.

7.2 Høringsinstansenes syn

Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forslaget om taushetsplikt.

7.3 Departementets vurdering

Det er svært viktig at både de registrerte, finansforetakene og samfunnet ellers kan ha tillit til at gjeldsopplysninger ikke kommer på avveie eller blir misbrukt på noen måte. Dette nødvendiggjør strenge taushetspliktbestemmelser, slik departementet har foreslått. Det har ikke kommet innvendinger på dette punkt, og departementet vil videreføre forslaget fra høringsnotatet med noen mindre tekniske justeringer, jf. utkast til § 17. Ansatte i tilsynsmyndighetene som kan få kjennskap til taushetsbelagt informasjon har taushetsplikt etter egne lovbestemmelser, jf. forvaltningsloven § 13 flg., finanstilsynsloven § 7 og personopplysningsloven § 45.

Til forsiden