Prop. 87 L (2016–2017)

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Offentlig tilsyn med gjeldsinformasjonsforetak

6.1 Høringsutkastet

Departementet foreslo i høringsnotatet at gjeldsregistre underlegges tilsyn av Finanstilsynet, jf. utkast til § 4-1. Etter bestemmelsens annet ledd skal et gjeldsregister ha plikt til å gi opplysninger, legge frem dokumentasjon mv. etter tilsynets anmodning. Tilsynet kan også gi pålegg om retting dersom foretaket opptrer i strid med lov mv. Etter lovutkastet til § 4-1 fjerde ledd vil det være meldeplikt for ulike forhold som kan lede til at foretaket opphører eller slutter å fungere som forutsatt. Tilsynsreglene som her er foreslått suppleres av bestemmelser i finanstilsynsloven om Finanstilsynets tilsynsvirksomhet, og av bestemmelser i personopplysningsloven når det gjelder tilsyn fra Datatilsynet, jf. blant annet personopplysningsloven §§ 44 og 46.

6.2 Høringsinstansenes syn

Høringsinstansene som har uttalt seg vedrørende myndighetstilsyn av gjeldsregister, stiller seg positive til forslaget om dette. Dette gjelder Bisnode, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Namsfogden i Oslo og Norges eiendomsmeglerforbund. I tillegg uttaler Virke Inkasso generelt at forslaget har imøtekommet eventuelle bekymringer om krenkelser av personvern ved å underlegge gjeldsregister streng statlig kontroll.

Finanstilsynet er uenig i at Finanstilsynet bør være tilsynsmyndighet, og viser til at behandling av personopplysninger vil være en sentral del av tilsynsvirksomheten, samt at dette er en oppgave som havner på siden av Finanstilsynets forvaltningsområde. Datatilsynet kan etter Finanstilsynets synspunkt være et naturlig alternativ. Det påpekes at gjeldsregistrene uansett vil trenge konsesjon fra Datatilsynet og være underlagt tilsyn fra dette organet etter personopplysningsloven.

Skatteetaten viser til forslaget om at det kan gis forskrift om hvordan unnlatt rapportering kan sanksjoneres av Finanstilsynet og foreslår at departementet klargjør hvilke sanksjoner det ser for seg. I høringsuttalelsen antar også Skattedirektoratet at Finanstilsynets praktiske mulighet til å kontrollere registrerte opplysninger i registrene vil være begrenset. Dette begrunnes med at datamaterialet som registreres vil kunne endre seg raskt i perioden mellom for eksempel to årlige stedlige tilsyn med periodisk kvalitetskontroll.

Kredittopplysningsforetaket Experian påpeker at lovforslaget kapittel 4 om tilsyn og straff kun gjelder gjeldsregistrene. De foreslår at kapittel 4 endres slik at Finanstilsynet også kan føre tilsyn med at finansforetakene og andre relevante kredittytere etterlever bestemmelsen i loven og i forskrifter gitt med hjemmel i loven. Videre viser Experian til at gjeldsregistre skal forholde seg til Barne- og likestillingsdepartementet, Datatilsynet og Finanstilsynet, og de mener det er uklart hvilke rettigheter og plikter gjeldsregisteret vil ha overfor de ulike myndighetene, samt hvilke administrative byrder det vil medføre. Experian foreslår derfor at det tilrettelegges for en koordinert prosess mellom de ulike myndighetene, slik at gjeldsregisteret vil kunne forholde seg til en primær myndighetskontakt. I tillegg uttaler Experian at ordlyden i lovforslaget tidvis er skjønnsmessig utformet, noe som gir lite forutberegnelighet. Det vises blant annet til at Finanstilsynet etter lovforslaget § 4-1 tredje ledd gis myndighet til å pålegge retting ved overtredelse av foretakets «egne regler og forretningsvilkår».

6.3 Departementets vurdering

I utkastet til gjeldsinformasjonslov foreslås en plikt for finansforetak til å rapportere eller på annen måte tilgjengeliggjøre gjeldsopplysninger for gjeldsinformasjonsforetak. Finanstilsynet fører tilsyn med de foretak som er oppregnet i finanstilsynsloven § 1 første ledd, herunder banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Tilsyn med at finansforetakene avgir gjeldsopplysninger slik loven foreskriver vil være en del av Finanstilsynets arbeidsoppgaver etter gjeldende regelverk, jf. finanstilsynsloven § 3 hvor det fremgår at «tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.» Departementet finner det derfor hensiktsmessig at Finanstilsynet også fører tilsyn med gjeldsinformasjonsforetak, og viderefører forslaget på dette punkt, jf. utkast til § 16.

Departementet påpeker videre at utenlandske finansforetak som driver virksomhet i Norge, vil være underlagt tilsyn i sine respektive hjemland. Tilsynsarbeidet skjer imidlertid i nært samarbeid med Finanstilsynet i Norge. Det stilles krav om at det skal være etablert et tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i finansinstitusjonens hjemland og Finanstilsynet, før den utenlandske finansinstitusjonen kan starte sin virksomhet i Norge. Kredittopplysningsforetakenes behandling og formidling av opplysninger om enkeltpersoners gjeld, vil være omfattet av Datatilsynets tilsyn med disse foretakene. Også gjeldsinformasjonsforetak vil være omfattet.

Til forsiden