Prop. 87 L (2016–2017)

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

8 Straff

8.1 Høringsutkastet

Departementet foreslo i høringsnotatet at forsettlig eller uaktsom overtredelse av brudd på reglene i gjeldsregisterloven sanksjoneres med straff, jf. forslaget til § 4-3. Bestemmelsen suppleres blant annet av egne straffebestemmelser i personopplysningsloven § 48.

8.2 Høringsinstansenes syn

To høringsinstanser har uttalt seg om departementets forslag til regulering av straff i lovforslaget § 4-3. Justis- og beredskapsdepartementet har flere innspill til utformingen av § 4-3 første ledd, som gjelder uaktsomt eller forsettlig brudd på reglene i gjeldsregisterloven eller tilhørende forskrift. Justis- og beredskapsdepartementet påpeker blant annet at bestemmelsen slik den er utformet rammer ethvert brudd på gjeldsregisterloven. Det vil for eksempel si brudd på § 1-1 om lovens formål og § 1-2 om definisjoner. De anbefaler at det gjøres en vurdering av hvilke brudd departementet ønsker å regulere med straff.

Kredittopplysningsforetaket Experian foreslår at lovforslagets straffebestemmelse justeres slik at den også kan anvendes overfor finansforetak og andre relevante kredittytere hvis disse overtrer bestemmelsene.

8.3 Departementets vurdering

Stortinget har i senere tid uttrykt at det bør utvises tilbakeholdenhet med bruk av straff, se blant annet Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) kapittel 7 s. 82 flg. med videre henvisninger. Lovbrudd kan i stedet møtes med andre reaksjoner, som tilbakekall av tillatelse og krav om retting. På denne bakgrunn finner departementet at det er hensiktsmessig å stramme inn lovforslaget sammenlignet med forslaget i høringsnotatet. Departementet mener at brudd på meldeplikten i § 16 fjerde ledd bør være straffbar og foreslår en lovbestemmelse i samsvar med det, jf. utkast til § 18 første ledd. Andre overtredelser kan møtes med tilbakekall av tillatelse etter § 5 og pålegg om retting. Det anses på dette området ikke å være nødvendig med en gradering av lovovertredelser i form av foresett, uaktsomhet mv.

Departementet finner det også hensiktsmessig å foreta noen endringer for å harmonisere lovforslaget med straffeloven. I straffelovens forarbeider fremgår det at det er ønskelig at straffebestemmelser i spesiallovgivningen holder seg til strafferammene i straffeloven. I straffeloven er den laveste strafferammen fengsel opp til seks måneder, og strafferammen i utkastet til § 18 oppjusteres i tråd med dette.

Brudd på taushetsplikt kan hensiktsmessig straffes etter den generelle bestemmelsen om dette i straffeloven § 209, jf. utkast til § 18 annet ledd.

Til forsiden