Prop. 89 L (2021–2022)

Lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv.

Proposisjonen inneholder forslag til gjennomføring av Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv. De foreslåtte lovendringene er nødvendige for å gjennomføre Tilleggsavtalen i norsk rett. Proposisjonen inneholder forslag til ny forsvarssamarbeidslov, som blant annet omhandler visse skatte-, avgifts- og tollfritak, unntak for arbeidsrettslige bestemmelser for amerikanske kontraktører, bestemmelser om sivile rettskrav (erstatningskrav) og amerikanske styrkers rett til nødvendig og forholdsmessig maktbruk på militære deler av omforente områder for å sikre egne styrker, materiell og informasjon. Det foreslås også endringer i merverdiavgiftsloven (fritak for registreringsplikt) så vel som en ny forskriftshjemmel i straffeprosessloven hvor det fremgår at Kongen ved forskrift kan gi nærmere bestemmelser om strafferettslig jurisdiksjon og varetekt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget