Rapport: Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Lotteritilsynet har overlevert rapporten til Kulturdepartementet 15. mai 2015. Kulturdepartementet ser derimot behov for at Lotteritilsynet utdyper sin utredning på noen punkter og  kulturministeren har sendt flere oppfølgingsspørsmål til Lotteritilsynet med frist 1. juni.

Konsulentselskapet Rambøll utarbeidet tidligere i år en utredning av økonomiske konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill på oppdrag fra Kulturdepartementet.  Rambøll konkluderte i sin utredning med at en delvis liberalisering av pengespillmarkedet i Norge i beste fall vil innebære et marginalt tap for frivilligheten, i verste fall vil tapet bli svært omfattende (720 millioner kroner årlig).

Kulturdepartementet har på grunnlag av Rambølls rapport bedt Lotteritilsynet om en utredning av om en lisensordning vil kunne føre til mer spilleproblemer og kriminalitet. Lotteritilsynet har nå overlevert denne utredningen.

Lotteritilsynet konkluderer bl.a. med at dagens enerettsmodell vil være det sosialpolitisk beste alternativet dersom norske myndigheter lykkes i å stenge uregulerte operatører ute fra det norske pengespillmarkedet. Videre sier tilsynet at et lisenssystem kan gi færre negative konsekvenser enn enerettsmodellen, forutsatt at det lisensierte markedet bl.a. inneholder gjennomgripende ansvarlighetstiltak på tvers av operatører og restriksjoner på markedsføring.

Kulturdepartementet ser behov for at Lotteritilsynet utdyper sin utredning på noen punkter. Departementet kan bl.a. ikke se at tilsynet konkret drøfter i hvilket omfang uregulerte operatører må stenges ute for at enerettsmodellen skal være det beste alternativet.

Departementet kan heller ikke se at Lotteritilsynet har problematisert sannsynligheten for at private spillselskaper vil være interessert i å søke om lisens, dersom de må underlegge seg strenge ansvarlighetstiltak og akseptere restriksjoner på markedsføringen. Rambøll legger i sin utredning til grunn at private spillselskaper neppe vil finne et slikt lisensregime kommersielt interessant.  

På denne bakgrunn har kulturministeren sendt flere oppfølgingsspørsmål til Lotteritilsynet, der tilsynet blant annet blir bedt om å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at evt. lisensmodell med strenge ansvarlighetstiltak vil tiltrekke seg private spillselskaper. Lotteritilsynet har fått frist til 1. juni å besvare disse spørsmålene. Kulturdepartementet tar sikte på å sende Lotteritilsynets og Rambølls rapporter på høring kort tid etter dette.