St.meld. nr. 24 (1997-98)

Norges deltakelse i Europarådet i 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Konvensjoner, avtaler, anbefalinger og resolusjoner

1.1 Nye konvensjoner og avtaler

1.1.1 Konvensjoner som ble vedtatt av Europarådet i 1997

  • Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning i Europa

  • Europeisk konvensjon om statsborgerskap

  • Tilleggsprotokoll til Konvensjon om overføring av domfelte

  • Tilleggsprotokoll til Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin om forbud mot kloning av mennesker

1.1.2 Konvensjoner som ble undertegnet og/eller ratifisert av Norge i 1997

  • Tilleggsprotokoll til Den europeiske sosialpakt som fastsetter et system for kollektive klager ble undertegnet og ratifisert 21. mars 1997.

  • Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin ble undertegnet 4. april 1997.

  • Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning i Europaregionen ble undertegnet 11. april 1997.

  • Avtale om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs ble ratifisert 10. september 1997.

  • Europeisk konvensjon om statsborgerskap ble undertegnet 6. november 1997.

1.1.3 Konvensjoner som trådte i kraft for Norge i 1997

  • Konvensjon om utlendingers politiske deltakelse på lokalt nivå trådte i kraft 1. mai 1997.

1.2 Oversikt over anbefalinger og resolusjoner til medlemslandene, vedtatt av komitéen av faste representanter i 1997

Anbefalinger

Rek. R (97) 1

om anerkjennelse og kvalitetsvurdering av private institusjoner for høyere utdanning

Rek. R (97) 2

om vedvarende vern av kulturminner mot fysisk skade på grunn av forurensning og lignende

Rek. R (97) 3

om de unges medbestemmelse og det sivile samfunns framtid

Rek. R (97) 4

om sikring og fremming av helsen i familier med eneforsørgere

Rek. R (97) 5

om beskyttelse av medisinske data

Rek. R (97) 6

om forbedring av den praktiske anvendelsen av den europeiske avtalen om overføring av søknader om rettshjelp

Rek. R (97) 7

om lokale offentlige tjenester og brukernes rettigheter

Rek. R (97) 8

om rehabilitering gjennom idrett av uføre i Bosnia-Hercegovina

Rek. R (97) 9

om en politikk for utvikling av bærekraftig miljøvennlig turisme i kystområder

Rek. R (97) 10

om gjeld stiftet av diplomatiske stasjoner, permanente stasjoner og diplomatiske stasjoner med «dobbel akkreditering» og av deres tjenestemenn

Rek. R (97) 11

om den endrede planmal for klassifisering av dokumenter som gjelder statlig praksis på folkerettens område

Rek. R (97) 12

om ansatte som arbeider med gjennomføring av sanksjoner og tiltak

Rek. R (97) 13

om framsetting av trusler mot vitner og forsvarets rettigheter

Rek. R (97) 14

om opprettelse av selvstendige nasjonale organer for å fremme og verne menneskerettigheter

Rek. R (97) 15

om xenotransplantasjon

Rek. R (97) 16

om levertransplantasjon fra levende beslektede donorer

Rek. R (97) 17

om utvikling og gjennomføring av kvalitetsforbedringssystemer (KFS) i helsetjenesten

Rek. R (97) 18

om vern av personlige data innsamlet og behandlet for statistiske formål

Rek. R (97) 19

om framstilling av vold i elektroniske media

Rek. R (97) 20

om sjikanøs behandling

Rek. R (97) 21

om mediene og fremming av en toleransekultur

Rek. R (97) 22

om retningslinjer for anvendelsen av begrepet sikkert tredjeland

Rek. R ChS (97) 1

om Maltas anvendelse av Den europeiske sosialpakt i 1993 - (13. overvåkingssyklus - del III)

Rek. R ChS (97) 2

om Tyrkias anvendelse av Den europeiske sosialpakt i 1992 og 1993 (13. overvåkingssyklus - del III)

Rek. R ChS (97) 3

om Englands anvendelse av Den europeiske sosialpakt i 1992 og 1993 (13. overvåkingssyklus - del III)

Resolusjoner

Res. (97) 1

om endring i regelverket for ansettelser

Res. (97) 2

om endring i lønnsregulativet for lokalt ansatte

Res. (97) 3

om godtgjøring av særskilt oppnevnte tjenestemenn

Res. (97) 4

om videreføring av Det europeiske audiovisuelle observatorium

Res. (97) 5

om endring i lønnsregulativet for lokalt ansatte

Res. (97) 6

om oppnevning av visegeneralsekretæren

Res. (97) 7

om Den europeiske farmakopé, 1997-budsjettet

Res. (97) 8

om den åpne delavtalen om forebygging av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved større naturkatastrofer og teknologiske katastrofer, 1997-budsjettet

Res. (97) 9

om status og tjenestevilkår til dommere i Den europeiske menneskerettighetsdomstol som skal opprettes i henhold til protokoll nr. 11 til konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Res. (97) 10

om regler vedtatt av Ministerkomiteen om overvåkingsordninger i henhold til artikkel 24 til 26 i Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Res. (97) 11

om samarbeid mellom medlemsstatenes nasjonale organer for fremming og beskyttelse av menneskerettigheter, og mellom dem og Europarådet

Res. (97) 12

om fornying av det europeiske diplomet til Krimml-fossene naturpark (Østerrike)

Res. (97) 13

om fornying av det europeiske diplomet til Lüneburgheden naturreservat (Tyskland)

Res. (97) 14

om fornying av det europeiske diplomet til Muddus nasjonalpark (Sverige)

Res. (97) 15

om fornying av det europeiske diplomet til Sarek og Padjelanta nasjonalparker (Sverige)

Res. (97) 16

om fornying av det europeiske diplomet til den sveitsiske nasjonalparken (Sveits)

Res. (97) 17

om fornying av det europeiske diplomet til Abruzzi nasjonalpark (Italia)

Res. (97) 18

om fornying av det europeiske diplomet til Maremma naturpark (Italia)

Res. (97) 19

om fornying av det europeiske diplomet til Selvagens-øyene naturreservat (Portugal)

Res. (97) 20

om tildeling av det europeiske diplomet til Bialowieza nasjonalpark (Polen)

Res. (97) 21

om tildeling av det europeiske diplomet til Karpatene biosfærereservat (Ukraina)

Res. (97) 22

om tildeling av det europeiske diplomet til Port-Cros nasjonalpark (Frankrike)

Res. (97) 23

om tildeling av det europeiske diplomet til Belovesjskaja Pustsja nasjonalpark (Republikken Hviterussland)

Res. (97) 24

om de tyve retningslinjer for bekjemping av korrupsjon

Res. (97) 25

om hovedregnskapet for Europarådet for 1996

Res. (97) 26

om 1996-regnskapet for delavtalen om helse og sosiale spørsmål

Res. (97) 27

om 1996-regnskapet for Den europeiske farmakopé

Res. (97) 28

om 1996-regnskapet for delavtalen om Det sosiale utviklingsfond

Res. (97) 29

om 1996-regnskapet for delavtalen om samarbeidsgruppen for bekjemping av narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika (Pompidou-gruppen)

Res. (97) 30

om 1996-regnskapet for delavtalen om samarbeidsgruppen for forebygging av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved større naturkatastrofer

Res. (97) 31

om 1996-regnskapet for delavtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen)

Res. (97) 32

om 1996-regnskapet for delavtalen om ungdomskortet for å fremme og lette de unges bevegelighet i Europa

Res. (97) 33

om 1996-regnskapet for den utvidede delavtalen om opprettelse av det europeiske senter for moderne språk i Graz

Res. (97) 34

om 1996-regnskapet for delavtalen om opprettelse av det europeiske senter for global samhørighet og solidaritet

Res. (97) 35

om 1996-regnskapet for delavtalen om Det europeiske fond for samproduksjon og distribusjon av kreativt kinematografisk og audiovisuelt arbeid (Eurimages)

Res. (97) 36

om 1996-regnskapet for Det europeiske kulturfond

Res. (97) 37

om 1996-regnskapet for Det europeiske idrettsfond

Res. (97) 38

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til Europarådets ordinære budsjett og pensjonsbudsjett, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 39

om godkjenning av det mellomstatlige aktivitetsprogrammet for 1998

Res. (97) 40

om det ordinære budsjettet for 1998

Res. (97) 41

om regnskapet for Europarådet for 1996

Res. (97) 42

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for oppføring av den nye menneskerettighetsbygningen, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 43

om det ekstraordinære budsjettet for oppføring av den nye menneskerettighetsbygningen, 1998-budsjettet

Res. (97) 44

om pensjonsbudsjettet, 1998-budsjettet

Res. (97) 45

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om helse og sosiale spørsmål, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 46

om delavtalen om helse og sosiale spørsmål

Res. (97) 47

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for Den europeiske farmakopé, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 48

om Den europeiske farmakopé, 1998-budsjettet

Res. (97) 49

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for Det sosiale utviklingsfond, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 50

om Det sosiale utviklingsfond, 1998-budsjettet

Res. (97) 51

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om samarbeidsgruppen for bekjemping av narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika (Pompidou-gruppen), med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 52

om delavtalen om samarbeidsgruppen for bekjemping av narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika (Pompidou-gruppen)

Res. (97) 53

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om samarbeidsgruppen for forebygging av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved større naturkatastrofer og teknologiske katastrofer, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 54

om delavtalen om samarbeidsgruppen for forebygging av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved større naturkatastrofer og teknologiske katastrofer, 1998-budsjettet

Res. (97) 55

om budsjettet for delavtalen om Det europeiske fond for samproduksjon og distribusjon av kreativt kinematografisk og audiovisuelt arbeid (Eurimages), 1998-budsjettet

Res. (97) 56

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen), med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 57

om delavtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen), 1998-budsjettet

Res. (97) 58

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om ungdomskortet, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 59

om delavtalen om ungdomskortet, 1998-budsjettet

Res. (97) 60

om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for den utvidede delavtalen om opprettelse av det europeiske senter for moderne språk i Graz, med virkning fra 1. januar 1998

Res. (97) 61

om den utvidede delavtalen om opprettelse av det europeiske senter for moderne språk i Graz, 1998-budsjettet

Res. (97) 62

om pensjonsbudsjettet for 1997

Res. (97) 63

om Den europeiske farmakopé, 1997-budsjettet

Res. (97) 64

om 1996-regnskapet for Den europeiske farmakopé

Res. (97) 65

om endring i resolusjon (88) 15 med hensyn til vilkårene for tildeling av økonomisk bistand

Til dokumentets forside