St.meld. nr. 28 (1999-00)

Innhald og kvalitet i omsorgstenestene

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste:

Askildsen J.E. m.fl. (1999): Effektvitet, ressursbruk og konkurranseutsetting i kommunesektoren- En gjennomgang av empiriske studier.SNF-Rapport 99:4. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Bergen.

Autismeprogrammet (1997): Stabilitet og kontinuitet i omsorgen med mennesker med autisme. Forslag til administrative og organisatoriske tiltak som vil fremme stabilitet i personalgrupper og dermed øke kontinuiteten i tjenestetilbudene. Rapport Nr. 4A. 1997. Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, Autismeenheten.

Bjørnskau T. og R. J. Stene (1999): Holdninger til helse- og omsorgstjenester. Resultater fra en spørreundersøkelse.Fafo- rapport 99:300, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

Brevik I. (1995): Flere gamle og aleneboende krever økt innsats i eldreomsorgen. Sosiologi i dag,3-4:49-70.

Christensen K. og S. Næss (1999): Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene.Senter for samfunnsforskning (SEFOS), Bergen.

Daatland S.O. (1994): Hva skjer i eldresektoren?NGI- rapport 94:1. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo.

Daatland S. O. (1997): Family solidarity, popular opinion and the elderly.Ageing International.

Eidsvåg I. (1999): Omsorg, menneskesyn og marked.Innlegg holdt på ideseminar i Folkets hus 7/5 1999, arrangert av Sosial- og helsedepartementet.

Eek A. og A. Nygård (1999): Innsyn og utsyn. Tilbud til personer med demens i norske kommuner.Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, INFO-banken, Vestfold.

Eliasson R. (red.) (1996): Omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen.Studentlitteratur, Lund.

Elster E. (1998): Avlastnings- og støttekontaktkampanjen.Et prosjekt under Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-97.

Engedal K. og D. K. Haugen (1996): Aldersdemens. Fakta og utfordringer.INFO-banken, Vestfold.

Eskeland S. (1989): Om rettssikkerhetsbegrepet og rettssikkerhet for psykisk utviklingshemmede.NPFU, Oslo.

Fagrådet (1997): Kvalitetssikring innen rusmiddelfeltet.Fagrådet innen rusvernet i Norge.

Folkedal F. (1999): Frivillig sektor. Verdiskapning og velferdsleverandør i et demokratisk samfunn.Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)- forlag, Oslo.

Gautun H. (1999), Endringer i familieomsorgen til eldre?Fafo- rapport 99:298, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

Handlingsplan for helse- og sosialpersonell (1998-2001) Rett person på rett plass. 3 utgave. Sosial- og helsedepartementet, Oslo.

Handlingsplan for sosialtenesta si førsteline (1998-99): Kunnskap og brubygging. Sosial- og helsedepartementet, Oslo.

Helset A. (1993): Verden lønner ikke annerledes. I Helset A. (red.): I lyst og nød- Livssituasjonen for gamle kvinner med minstepensjon i Danmark, Norge og Sverige.NGI-rapport 93:8. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo.

Eek A og Nygård A.M. (1999): Innsyn og utsyn.Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. INFO-banken.

Kitterrød R. H. (1993): Uformell omsorg for eldre og funksjonshemmede. Sosialt utsyn.

Kjerstad m.fl. (1999): Er penger alt? Kvalitet, organisering og effektivitet i pleie- og omsorgssektoren.SNF-rapport 99:2. Stiftelsen for samfunn og næringslivsforskning, Bergen.

Kvaase I. E. (1999): Sykehjemmenes rolle og funksjoner i fremtidens pleie- og omsorgstjenester- analyse av alders- og sykehjemsfunksjoner.SHD - Rapport. Sosial- og helsedepartementet, Oslo.

Kvalitetsrådgiverprogram for kommunehelsetjenesten 1997-2001. Statens helsetilsyn.

Lillestø B. (1997): Når omsorgen oppleves krenkende.Institutt for sosiologi, Universitetet i I Tromsø.

Lingsom S. (1997): The Substitution Issue. Care policies and their consequences for family care.NOVA Rapport 97:6, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Lingås L.G. (1996), Over andres dørstokk. Yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter.Kommuneforlaget, Oslo.

Lorentzen H. (1996): Hva er sivile sammensetninger godt for. Apo. Forlag, Oslo.

Lorentzen H. og Oppdalshei (1996): Frivillige organisasjoner: en kommentert bibliografi.FRISAM, Oslo.

Lorentzen H. og T. Røkeberg (1998): Hvem bør eie frivillighetssentralene? Virkninger av eierskap for drift, styring og av innhold.ISF-Rapport 98:14, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Malmedal (1998): Noen må følge bedre med. Om overgrep i sykehjem.Hovedoppgave i helsefag. Norges Teksnisk-naturvitenskapelige ubiversitet (NTNU), Trondheim.

Moland L. (1999): Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene. Kvalitet, effektivitet og miljø.Fafo-rapport 99:269. Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

Nesvaag m.fl. (1999): Rapportene I, II, III, frå arbeidsgruppa for å gjennomgå hjelpe- og behandlingstilbodet for rusmiddelmisbrukarar.

NOU 1984:30 Pleie og omsorg for alvorleg sjuke og døyande menneske

NOU 1992:1 Trygghet-Verdighet-Omsorg

NOU 1998: Det er bruk for alle

NOU 1998:18 Om styrking av arbeidet med folkehelsa

NOU 1999:2 Livshjelp. Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

NOU 1999:13 Kvinners helse i Noreg når det gjeld å bringe kjønnsperspektivet inn i folkehelsearbeidet

Nygård (1998): Sammenligning av driftskostnader ved sykehjem.Ressurssenter for omsorgstjenester, Stjørdal.

Repstad P. (1998): Den lokal velferdsblanding. Når offentlige og frivillige skal samarbeide.Universitetsforlaget, Oslo.

Romøren T.I. (1995): Reformen for psykisk utviklingshemmede. I Romøren , red., HVPU-reformen i forskningens lys.Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Rundskriv I-1/93, Om lov om sosiale tenester mv.

Rundskriv I-13/97, Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

Rundskriv I-25/98, Midlertidige retningslinjer for metadonassistert rehabilitering.

Rundskriv I-52/98, Endringar i sosialtenestelova- tilbakehalding av rusmiddelmisbrukarar utan eige samtykke.

Rundskriv I-41/98, Til lov om sosiale tjenester mv. Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Rundskriv I-4/99, Opptrappingsplan for psykisk helse 199-2006. Utbygging av kommunale tiltak. Øremerkede tilskudd til kommunene 1999.

Rundskriv I-16/99, Status for tilbodet til menneske med psykisk utviklingshemming

Rundskriv I-44/99, Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998-2001. Statusrapportering pr. 04.10.99.

Rønning R. (1994): Kvalitet i eldreomsorgen i Lillehammer.ØF-notat 94:1, Østlandsforskning, Lillehammer.

Sandvin J. T.og M. Søder (1998), Fullt og helt eller stykkevis og delt? En sammenligning av HVPU-reformen og nedbyggingen av institusjonsplasser i psykiatrien. Tidsskrift for Velferdsforskning,1:35-50.

Szebehely M. (1996): Om omsorg og omsorgsforskning. Kap 1 i omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen.R. Eliasson (red.).

SoS-rapport (1994), Utvarding av kvalitet.Rapport 94:13, Socialstyrelsen, Stockholm.

Slagsvold B. (1995): Mål eller mening. Om å måle kvalitet i aldersinstitusjoner. NGI-Rapport 95:1, Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo.

Slagsvold B. (1999): Norsk eldreomsorg: Hvor dårlig er dårlig? Aldring og eldre.Gerontologisk magasin, Oslo.

St meld nr 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001. Deltaking og likestilling.

St meld nr 16 (1996-97) Narkotikapolitikken

St meld nr 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge

St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene.

St meld nr 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen. Trygghet-respekt-kvalitet.

St meld nr 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma

St meld nr 21 (1998-99) Ansvar og meistring Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk

St meld nr 36 (1998-99) Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning

St meld nr 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid

St meld nr 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga- Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg.

St meld nr 26 (1999-2000) Om verdiar for den norske helsetenesta

St prp nr 63 (1998-98) Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006

St prp nr 58 (1997-98) Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel (1998-2000)

Strengehagen E. (1994): Kvaliteten i eldreomsorgen.Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet og Kommunenes sentralforbund.

Tøssebro J. (1995): Hjemmeboende som B-lag? I Romøren, red., HVPU-reformen i forskningens lys.Ad Notam Gyldendal , Oslo.

Thorsen K. (1998): Den pressede omsorgen. Kvaliteter i hjemmehjelpstjenesten for eldre i lokal kontekst.NOVA-Rapport 98:18, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Thorsen K. og Dyb (1993): Er det noen som bryr seg? Uformell omsorg for eldre og offentlig støtte til omsorgsgiverne.NGI-rapport 93:1. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo.

Vabø M. (1998): Hva er nok? Om behovsfortolkninger i hjemmetjenesten. NOVA-Rapport 98:8, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Oslo.

Wollebæk, Selle og Lorentzen (1998): Frivillig innsats i Norge.Bergen: LOS-senteret, upublisert notat.

Walker A. (1996): The new generational contract. Intergenerational relations, old age and welfare.

Wasskog E. og A. Hetle (1996): Sørumsprosjektet - Et kompetanseutvikingsprosjekt. Delrapport I. Notat 7/94 og Delrapport II 1996. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo.

Wærness K. (1984): The rationality of Caring. I Søder M. (red.): Economic and Industrial Democracy.London: Sage Publications, s 187-212.

Waal H. (1998): Vekkelser og veivalg- Om linjeskiftene i norsk narkotikapolitikk. Tidsskrift for Velferdsforskning,1:134-152.

Ytrehus S. (1998): Evaluering av tilskuddsordningen til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.Byggforsk rapport 98:241, Oslo.

Ytrehus S. (1999): Utbygging av omsorgsboliger og sykehjem. Aldring og Eldre, 3:2-8.

Til forsiden