St.meld. nr. 48 (2002-2003)

Kulturpolitikk fram mot 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Publiserte bakgrunnsdokument

Arkiv, bibliotek og museum

Evaluering av Statens bibliotektilsyn og Norsk museumsutvikling. Rapport fra et evalueringsutvalg oppnevnt av Kulturdepartementet (2001). Kulturdepartementet. Rapporten er tilgjengeleg på <www.dep.no/kkd>.

Evaluering av Kulturnett Norge (2001). Kulturdepartementet. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.dep.no/kkd>.

Rapport fra Bevaringsutvalget 2002. Riksarkivaren.

Tverrsamband. Rapport fra Arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripende spørsmål innenfor bibliotek, arkiv og museum – mars 2001. Kultur- og kyrkjedepartementet. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.dep.no/kkd>.

Biletkunst m.m

Aslaksen, Ellen (2002): Fornyet og forbedret? – Evaluering av innkjøpsordningen for samtidskunst. Arbeidsnotat nr. 50, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Utsmykkingsordningen for statlige bygg. En evalueringsrapport (2002). Kultur- og kyrkjedepartementet.

Kulturbygg

Vaagland, Jorid, Andersen, Torhild og Eide, Trude Hella (2002): I hus med kulturen. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg. Rapport nr. 12/2002, Østlandsforskning.

Kunstnarane

Borgen, Jorunn Spord (2002): Aspirantordningen – ny stipendordning for nye kunstnerroller. Evaluering av aspirantordningen. Arbeidsnotat nr. 49, Norsk kulturråd. Notatet er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Litteratur

Asbjørnsen, Dag (2002): Ebøker: rettigheter og marked. Høgskolen i Stavanger. Rapporten er tilgjengeleg på <www1.his.no/ebok/ebokinor/rapport2.htm>

Fjeldstad, Anton (2003): Får man lov? Bokpriser på norsk. Arbeidsnotat nr. 5, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Fjeldstad, Anton (2001): Å sette pris på bøker. Om prissystema i ein del vesteuropeiske land. Rapport nr. 24, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Fredriksen, Terje (2003): “Den usynlige hånd” eller “Lovens lange arm”. Et bakgrunnsnotat om Bransjeavtalen, litteraturlov og bokpriser. Notat nr. 52, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Freihow, Halfdan W. (2001): Den edle hensikt – helliger den midlene? En utredning om statens innkjøpsordninger for litteratur. Rapport nr. 26, Norsk kulturråd. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.kulturrad.no>.

Hillesund, Terje (2002): Digital lesning. Høgskolen i Stavanger. Rapporten er tilgjengeleg på <www1.his.no/ebok/ebokinor/rapport3.htm>.

Lekvam, Knut (2002): Ebokteknologi. Høgskolen i Stavanger. Rapporten er tilgjengeleg på <www1.his.no/ebok/ebokinor/rapport2.htm>.

Referansegruppen for Norsk kulturråds utredningsprosjekt om bokbransjen (2003): Strukturendringer i bokbransjen. Sluttrapport. Notat nr. 53, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Ringstad, Vidar og Løyland, Knut (2002): Norsk bokbransje ved tusenårsskiftet. Endringsprosesser og litteraturpolitiske perspektiver. Rapport nr 197, Telemarksforskning-Bø.

Vestheim, Geir (2001): Ni liv. Om legitimitet og overlevingsevne i innkjøpsordningane for norsk skjønnlitteratur. Rapport nr. 25, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Musikk

Arnestad, Georg (1996): Improvisasjon sett i system – om etablering av Norsk jazzforum. Rapport nr. 4, Norsk kulturråd.

Arnestad, Georg (2001): Men vi skal koma i hug at tradisjonen alltid vert oppløyst og omskapt … Om folkemusikk og folkedans i det seinmoderne Noreg. Rapport nr. 27, Norsk kulturråd. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.kulturrad.no>.

Arnestad, Georg (2001): System eller improvisasjon? Norsk jazzforum og regionale jazzsenter fem år etter … Ei utgreing for Norsk jazzforum.

Den norske jazzscene. En utredning om etablering av en nasjonal scene for jazz i Oslo (2002). Norsk Jazzforum.

Gripsrud, Jostein(red.) (2002): Populærmusikken i kulturpolitikken. Utredning om populærmusikkfeltet i Norge. Rapport nr. 30, Norsk kulturråd. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.kulturrad.no>.

Langdalen, Jørgen (2002): Musikkliv og musikkpolitikk – en utredning om musikkensemblene i Norge. Rapport nr. 31, Norsk kulturråd. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.kulturrad.no>.

Nesheim, Elef (2002): Internasjonalt orkesterperspektiv. Tillegg til Ny orkestersatsning. Kultur- og kyrkjedepartementet. Rapporten er tilgjengeleg på <www.dep.no/kkd>.

Nesheim, Elef (2001): Symfoniorkesterutredning. Ny orkestersatsning- kvantitativt og kvalitativt. Kulturdepartementet. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.dep.no/kkd>.

Scenekunst

Bergsgard, Nils Asle og Røyseng, Sigrid (2001): Ny støtteordning – gamle skillelinjer. Evaluering av ordningen med tilskudd til fri scenekunst. Rapport nr. 23, Norsk kulturråd. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.kulturrad.no>.

Berkaak, Odd Are (2002): Fri for fremmede. En evaluering av signalprosjekt Open Scene. Arbeidsnotat nr. 46, Norsk kulturråd. Notatet er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett (2002). Kultur- og kyrkjedepartementet. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.dep.no/kkd>.

NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunst. Rapporten og høyringsfråsegnene er tilgjengelege på <www.dep.no/kkd>.

Språk

Handlingsplan for Norsk språk og IKT – Revidert utgave (juni 2001). Norsk språkråd. Dokumentet er tilgjengeleg på <www.sprakrad.no>.

Samling og tilgjengeleggjering av norske språkteknologiressursar. Prosjektgruppe oppnemnd av Kultur- og kyrkjedepartementet. Rapport, oktober 2002 – korrigert versjon mars 2003. Norsk språkråd. Dokumentet er tilgjengeleg på <www.sprakrad.no>.

Generelt

Berg, Christin, Nødland, Svein Ingve og Opedal, Ståle: Hørt om Frifond!? Evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge. Rapport 2002/355, Rogalandsforskning.

Bjørkås, Svein (2002): Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling bind I. Kulturstudier nr. 24. Høyskoleforlaget AS, Kristiansand.

Bjørkås, Svein (2002): Individ, identitet og kulturell erfaring. Kulturpolitikk og forskningsformidling bind II. Kulturstudier nr. 25. Høyskoleforlaget AS, Kristiansand.

Bjørkås, Svein (2002): Kulturproduksjon, distribusjon og konsum. Kulturpolitikk og forskningsformidling bind III. Kulturstudier nr. 26. Høyskoleforlaget AS, Kristiansand.

Baklien, Bergljot og Krogh, Unni (2002): Evaluering av Mosaikk – et program under Norsk kulturråd. Rapport nr. 29, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Duelund, Peter (red.) (2003): The Nordic Cultural Model. Nordic cultural policy in transition. Nordic Cultural Institute, Copenhagen.

Gran, Anne-Britt (2002): Mosaikk – når forskjellene forener. Evaluering av programmet for kunst og det flerkulturelle samfunn. Rapport nr. 28, Norsk kulturråd. Rapporten er tilgjengeleg på <www.kulturrad.no>.

Til forsiden