St.meld. nr. 9 (2001-2002)

Målbruk i offentleg teneste

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet av 21. desember 2001 om målbruk i offentleg teneste blir send Stortinget.