St.meld. nr. 9 (2001-2002)

Målbruk i offentleg teneste

Til innhaldsliste

2 Målbruksstatistikk

Tabell 2.1 Nynorsk rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000

Samla sidetal 1997-2000Nynorskprosent 1997-2000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet20198,2
Barne- og familiedepartementet17545,9
Finansdepartementet78978,4
Fiskeridepartementet119521,2
Forsvarsdepartementet11467,4
Justisdepartementet48113,5
Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet290948,2
Kommunal- og regionaldepartementet351920,5
Kulturdepartementet138223,4
Landbruksdepartementet154549,7
Miljøverndepartementet191019
Nærings- og handelsdepartementet22623,1
Olje- og energidepartementet21441,8
Samferdselsdepartementet213812,2
Sosial- og helsedepartementet592210,9
Utanriksdepartementet429316,2
Statsministerens kontor50
Sum46 85114,4

Tabell 2.2 Målbruk i stortingsdokument 1997-2000 - Nynorskprosent etter talet på dokument

1997199819992000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet19401726
Barne- og familiedepartementet12202412
Finansdepartementet2692115
Fiskeridepartementet65181618
Forsvarsdepartementet20184422
Justisdepartementet3131713
Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet53504045
Kommunal- og regionaldepartementet35173522
Kulturdepartementet33132150
Landbruksdepartementet20181450
Miljøverndepartementet1750117
Nærings- og handelsdepartementet8132717
Olje- og energidepartementet00033
Samferdselsdepartementet44281430
Sosial- og helsedepartementet3152418
Utanriksdepartementet54253417
Statsministerens kontor0-35
I gjennomsnitt25,619,723,422,2

Tabell 2.3 Nynorskprosent rekna etter talet på ulike typar skriv under 10 sider frå departementa 1997-2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang unnateke lover og forskrifter og stortingsdokument)

1997199819992000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet16261816
Barne- og familiedepartementet17371841
Finansdepartementet48443626
Fiskeridepartementet9312021
Forsvarsdepartementet32109
Justisdepartementet810832
Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet47352521
Kommunal- og regionaldepartementet32283632
Kulturdepartementet26373228
Landbruksdepartementet31361831
Miljøverndepartementet14423828
Nærings- og handelsdepartementet16151613
Olje- og energidepartementet39131538
Samferdselsdepartementet17152120
Sosial- og helsedepartementet15273024
Utanriksdepartementet26141667
Statsministerens kontor1411126
I gjennomsnitt23252225

Tabell 2.4 Nynorskprosent rekna etter samla sidetal i skriv over 10 sider frå departementa 1997-2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang, unnateke lover, forskrifter, og stortingsdokument.

1997199819992000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet3512853
Barne- og familiedepartementet0111924
Finansdepartementet286156
Fiskeridepartementet--1229
Forsvarsdepartementet0-00
Justisdepartementet11214
Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet2011818
Kommunal- og regionaldepartementet1981122
Kulturdepartementet391352
Landbruksdepartementet01011
Miljøverndepartementet242308
Nærings- og handelsdepartementet0500
Olje- og energidepartementet0000
Samferdselsdepartementet0000
Sosial- og helsedepartementet126720
Utanriksdepartementet0480
Statsministerens kontor-658012
I gjennomsnitt14121013

Tabell 2.5 Nynorskprosent i lover rekna etter talet på nye lover i perioden 1997 - 2000

ÅrTalet på nye loverNye lover på nynorskProsent nynorsklover
199720315,0
199813215,4
199926311,5
200019421,1
Sum 1997-2000781215,4

Kjelde: Kjelde: Norges Lover 1685-1999 og Lovdata

Tabell 2.6 Det totale talet på organ som har fått tilsendt rapportskjema frå Norsk språkråd kvart år frå 1994 til 2000, og kor mange som har levert rapportsvar av ein slik kvalitet at det kunne tabellførast

ÅrTotaltalet på organTalet på organ som svara
1994220101
1995218146
1996210146
1997197113
1998222104
1999217136
2000223144

Kjelde: Kjelde: Norsk språkråd

Figur 2.1 Tal på statsorgan under departementsnivået med 25 pst. nynorsk eller meir i tida 1994-2000

Figur 2.1 Tal på statsorgan under departementsnivået med 25 pst. nynorsk eller meir i tida 1994-2000

Kjelde: Kjelde: Norsk språkråd

Figur 2.2 Gjennomsnittleg prosent nynorsk i tilfang laga av statsorgan under departementsnivå i perioden 1997-2000

Figur 2.2 Gjennomsnittleg prosent nynorsk i tilfang laga av statsorgan under departementsnivå i perioden 1997-2000

Kjelde: Kjelde: Norsk språkråd

Tabell 2.7 Nynorskprosent i ein del direktorat og større statsorgan 1997-2000. Der tal manglar, er det ikkje levert rapport som kunne tabellførast.

1997199819992000
1-10 siderOver 10 sider1-10 siderOver 10 sider1-10 siderOver 10 sider1-10 siderOver 10 sider
StatsorganDept.Sum%Sum%Sum%Sum%Sum%Sum%Sum%Sum%
Arbeidsdirektoratet (Aetat)AAD3887135211
KonkurransetilsynetAAD660276051169493981070
Statens informasjonstenesteAAD3035386119421162514323353
Statens pensjonskasseAAD4810102164121153431916628313371619
StatsbyggAAD575061618814916340492530
StatskonsultAAD19093089525351851021426020321
ForbrukarrådetBFD127133097171309523
FiskeridirektoratetFID53328821128612543813234647111684495812
KystdirektoratetFID540488017241060171236055302387
SkattedirektoratetFIN183106010
Statistisk sentralbyråFIN25510192781125122178211384313171641792932166059
Toll- og avgiftsdirektoratetFIN421715660436110190496147463399132212
Direktoratet for sivil beredskapJD61841441473218002421945
ArbeidstilsynetKRD92223213119288230281688283424416
Direktoratet for brann- og ekspl.vernKRD457780567165033211350
HusbankenKRD27151153570182810651671711343838323
Produkt- og elektrisitetstilsynetKRD1513111525182172431241931412410643
UtlendingsdirektoratetKRD1091045010463290125155282127443970
RiksarkivetKD27946437132129102771523832892214024
Statens landbrukstilsynLD54141608038305517030136829
Statens næringsmiddeltilsynLD4301263021042502422135505373747310
Direktoratet for naturforvaltningMD722520819521295514825217902821
RiksantikvarenMD1279148043535070146604271920
Statens forureiningstilsynMD9021071270711514000
Statens kartverkMD6517850
BergvesenetNHD825300
JustervesenetNHD141871015271201932121718335784
Noregs geologiske undersøking1NHD
Noregs vassdrags- og energidirektoratOED712147024312516224123663621006
OljedirektoratetOED14433295011961295111026339815696233912
PatentstyretNHD4707203800240280
SjøfartsdirektoratetNHD
JernbaneverketSD001681379419308000
Luftfartstilsynet2SD90180
LuftfartsverketSD301184610030818013438016990
Post- og teletilsynetSD19515801072378029389603002026
Statens jernbanetilsyn3SD300100210
VegdirektoratetSD1746675131853118634272333473
RikstrygdeverketSHD43040256121140704118816139617140810
RusmiddeldirektoratetSHD371417701
Statens helsetilsynSHD1277146210113244940107157740
Statens helseundersøkingarSHD2429496416020470332416863241310745
Statens inst. for folkehelseSHD7830
Statens lækjemiddelkontrollSHD32026828064402381273141109751
Statens strålevernSHD251026402914390530390440147
NORADUD5105400

1 Har levert ein noko ufullstendig rapport i 1999.

2 Har berre eksistert sidan 1. januar 2000.

3 Har ikkje fått tilsendt rapportskjema før frå 1999.

Kjelde: Kjelde: Norsk språkråd

Tabell 2.8 Nynorskprosent ved universiteta 1997-2000. Der tal manglar, er det ikkje levert rapport som kunne tabellførast.

1997199819992000
Universitet1-10 s.Over 10 s.1-10 s.Over 10 s.1-10 s.Over 10 s.1-10 s.Over 10 s.
NTNU99115713
Universitetet i Bergen7232872983273833
Universitetet i Oslo810
Universitetet i Tromsø41512163216812

Kjelde: Kjelde: Norsk språkråd

Tabell 9 : Nynorskprosent ved dei statlege høgskolane 1997-2000. Der tal manglar, er det ikkje levert rapport som kunne tabellførast.

1997199819992000
1-10 s.Over 10 s.1-10 s.Over 10 s.1-10 s.Over 10 s.1-10 s.Over 10 s.
Høgskole%%%%%%%%
Høgskolen i Agder316216
Høgskolen i Akershus0000
Høgskolen i Bergen091721389160
Høgskolen i Bodø1431227
Høgskolen i Buskerud1401303
Høgskolen i Finnmark00018
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad033
Høgskolen i Hedmark13010410
Høgskolen i Lillehammer01835
Høgskolen i Molde17096
Høgskolen i Nord-Trøndelag5710
Høgskolen i Narvik00000
Høgskolen i Nesna2819271837315627
Høgskolen i Oslo11142415187
Høgskolen i Sogn og Fjordane87100
Høgskolen i Stavanger25820101963
Høgskolen i Sør-Trøndelag402712216
Høgskolen i Telemark3041403137392125
Høgskolen i Tromsø1302855
Høgskolen i Vestfold10091060
Høgskolen i Volda9799899890996488
Høgskolen i Østfold00071
Høgskolen Stord/Haugesund5256454452387129
Høgskolen i Ålesund111
Sum5726353342222419

Kjelde: Kjelde: Norsk språkråd