St.prp. nr. 10 (2000-2001)

Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Denne proposisjonen omhandler forhandlingene om den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD). Størrelsen på påfyllingen og byrdefordeling mellom giverlandene er blitt fastsatt gjennom forhandlinger mellom medlemslandene og IFAD. For Norges del ble resultatet et bidrag på 145 185 200 kroner, som skal innbetales i løpet av årene 2000 til 2002. Det norske bidraget tilsvarer en andel på 3,99 pst. av det totale påfyllingsnivået på 460 mill. dollar. Tilskuddet til IFAD vil bli belastet programområde 03 Internasjonal bistand.