St.prp. nr. 10 (2000-2001)

Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Til innholdsfortegnelse

4 Nivået på påfyllingen

Under det syvende offisielle forhandlingsmøtet i Roma 16. juni 2000, oppnådde man enighet om et påfyllingsnivå på 460 mill. dollar over tre år. 360 mill. dollar vil komme fra liste A-landene, mens de resterende 100 mill. dollar fordeles mellom listegruppe B og C. I tillegg forpliktet Belgia seg til å gi et frivillig øremerket bidrag på til sammen 15 mill. dollar. Liste A-landenes samlede regulære bidrag er på 360 mill. dollar, hvilket innebærer en andel av den femte kapitalpåfyllingen på 78 pst.

Påfyllingsnivået og byrdefordelingen mellom de tre listegruppene er nærmest identisk med resultatet av den forrige kapitalpåfyllingen. De fleste land på liste A har opprettholdt sine tidligere andeler. Japan og Tyskland reduserte sine andeler noe, mens Storbritannia økte sitt bidrag i forhold til IFAD IV. Sammen med USA og Italia, er disse fem landene nå like store givere, med et bidrag på 30 mill. dollar hver.

Det fremgår av vedlegg 1 at det har kommet endelige løfter for hele beløpet fra liste A. Det fremgår videre at det fortsatt er et udekket finansieringsgap i forhold til forhandlingsresultatet. Det forventes at de resterende landene på liste B og C vil gi sine endelige løfter før IFADs rådsmøte i desember.