St.prp. nr. 10 (2000-2001)

Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Til innholdsfortegnelse

6 Norges bidrag til IFAD V

Nivået på IFADs femte kapitalpåfylling er 460 mill. dollar. Det norske bidraget er fastsatt til 18 350 000 dollar, hvilket er det samme som Norges bidrag under IFAD IV. På grunn av en høyere fastsatt dollarkurs denne gangen, innebærer det norske bidraget, på totalt 145 185 200 kroner, i realiteten en økning i forhold til forrige påfylling. Norges andel utgjør nå 3,99 pst. av den totale påfyllingen. Norges andel av liste A-landenes bidrag utgjør 5,1 pst. dersom det øremerkede bidraget fra Belgia holdes utenfor. Under IFAD IV var disse andelene henholdsvis 4,27 pst. og 5,7 pst.

Norges bidrag til IFAD går over programområde 03 Internasjonal bistand og vil bli dekket innenfor den til enhver tid gjeldende bistandsramme. Før påfyllingsforhandlingene var avsluttet, ble det i forbindelse med statsbudsjettet for 2000 satt av 50 mill. kroner over kap. 0163, post 70.30, Innskudd i Internasjonalt fond for jordbruksutvikling, til eventuell deltagelse i kapitalpåfyllingen. Vedtaket vil dekke den første av tre årlige innbetalinger. Likeledes ble det i St.prp. nr. 1 (2000-2001) foreslått bevilget 50 mill. kroner til den andre innbetalingen. Resten av bidraget vil bli innbetalt i 2002, og vedtaksforslaget vil bli lagt frem for Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2002.