St.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen fattet i sitt møte 2. juni 2006 vedtak om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI ved innlemmelse av:

  • europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester,

  • europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlige tjenesteytelser,

  • kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 av 28. oktober 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til terskel­verdiene som anvendes for framgangs­måtene ved tildeling av kontrakter,

  • kommisjonsvedtak 2005/15/EF av 7. januar 2005 om nærmere regler for anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester,

  • kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 7. september 2005 om fastsettelse av standard­skjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen av framgangs­måtene for tildeling av offentlige kontrakter i henhold til europa­parlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF,

  • kommisjonsdirektiv 2005/51/EF av 7. september 2005 om endring av vedlegg XX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF om offentlige innkjøp.

Gjennomføring i norsk rett av direktiv 2004/17/EF nødvendiggjør lovendring. Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i henhold til Grunnlovens § 26 annet ledd. Den nødvendige lovendringen er gjennomført ved lov nr. 41 av 30. juni 2006 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, jf. Ot.prp. nr. 62 (2005-2006) om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

EØS-komitébeslutning i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Rettsaktene følger som utrykte vedlegg til proposisjonen, og finnes også elektronisk på http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/stprp.