St.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

Norge har gjennomført de eksisterende innkjøpsdirektivene i EØS-avtalen gjennom lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. De to viktigste er forskrift av 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift av 5. desember 2003 nr. 1424 om innkjøps­regler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene). Loven er kun en kort rammelov. Det vesentlige av reglene er gitt i de to forskriftene. Forsyningsforskriften gjelder for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon. Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for alle andre offentlige anskaffelser.

Gjennomføring i norsk rett av direktiv 2004/17/EF krever endring i lov om offentlige anskaffelser. Dette er nødvendig fordi lovens virkeområde endres ved at telekommunikasjon tas ut av forsyningssektoren og posttjenester tas inn. Direktivet nødvendiggjør også en rekke endringer i forsyningsforskriften. Dette gjelder blant annet innføring av nye innkjøpsformer, elektronisk kommunikasjon og endring i reglene om vekting av tildelskriterier. Det vil også være nødvendig å endre forskriften for å innføre den nye prosedyren for unntak fra direktivet for enkelte sektorer eller markeder i henhold til direktivets artikkel 30.

Gjennomføring i norsk rett av direktiv 2004/18/EF krever ikke lovendringer. Gjennomføring av direktivet krever imidlertid en rekke endringer i forskrift om offentlige anskaffelser. Dette gjelder blant annet innføring av nye anskaffelsesprosedyrer, elektronisk kommunikasjon, regler om rammekontrakter og endringer i reglene om vekting av tildelingskriterier.

Forslag til gjennomføring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF i lov og forskrift ble sendt på høring i april 2005 og juni 2005. Fornyings- og administrasjonsdepartementet fremmet forslag til de nødvendige lovendringer i Ot.prp. nr. 62 (2005-2006), senere vedtatt som Lov nr. 41 av 30. juni 2006 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Regjeringen vedtok nye forskrifter om offentlige anskaffelser i april 2006.