St.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg XVI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 81/2004 av 8. juni 2004 1 .

 2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester 2 , rettet ved EUT L 358 av 3.12.2004, s. 35, skal innlemmes i avtalen.

 3. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlige tjenesteytelser 3 , rettet ved EUT L 351 av 26.11.2004, s. 44, skal innlemmes i avtalen.

 4. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 av 28. oktober 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til terskel­verdiene som anvendes for framgangs­måtene ved tildeling av kontrakter 4 skal innlemmes i avtalen.

 5. Kommisjonsvedtak 2005/15/EF av 7. januar 2005 om nærmere regler for anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester 5 skal innlemmes i avtalen.

 6. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 7. september 2005 om fastsettelse av standard­skjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen av framgangs­måtene for tildeling av offentlige kontrakter i henhold til europa­parlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF 6 skal innlemmes i avtalen.

 7. Kommisjonsdirektiv 2005/51/EF av 7. september 2005 om endring av vedlegg XX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF om offentlige innkjøp 7 skal innlemmes i avtalen.

 8. Direktiv 2004/17/EF opphever rådsdirektiv 93/38/EØF 8 , som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen.

 9. Direktiv 2004/18/EF opphever rådsdirektiv 93/36/EØF 9 og 93/37/EØF 10 , som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XVI, herunder vedleggenes tillegg 1 til 14, endres som angitt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 1874/2004 og 1564/2005, direktiv 2004/17/EF som rettet ved EUT L 358 av 3.12.2004, s. 35, direktiv 2004/18/EF som rettet ved EUT L 351 av 26.11.2004, s. 44, direktiv 2005/51/EF og vedtak 2005/15/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende , skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 3. juni 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 11 .

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende .

Utferdiget i Brussel, 2. juni 2006.

For EØS-komiteen

Formann

R. Wright

EØS-komiteens sekretærer

Ø. Hovdkinn M. Brinkmann

Vedlegg

til EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006

Avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), herunder vedleggets tillegg 1 til 14, endres som fastsatt i de følgende artikler:

Artikkel 1

Teksten «direktiv 93/36/EØF, 93/37/EØF og 93/38/EØF» i sektorvis tilpasning nr. 1 skal erstattes med teksten «direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF».

Artikkel 2

Teksten i nr. 2 (rådsdirektiv 93/37/EØF) skal erstattes med følgende:

«2. 32004 L 0018 : Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggs­kontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlige tjeneste­ytelser (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114), rettet ved EUT L 351 av 26.11.2004, s. 44, endret ved:

 • 32004 R 1874 : Kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 av 28. oktober 2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17),

 • 32005 L 0051 : Kommisjonsdirektiv 2005/51/EF av 7. september 2005 (EUT L 257 av 1.10.2005, s. 127).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 1. I artikkel 10 skal ordene «traktatens artikkel 296» forstås som «EØS-avtalens artikkel 123»;

 2. Vedlegg III til V utfylles med tillegg 1 til 3 til dette vedlegg;

 3. Liechtenstein skal innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2004/18/EF i EØS-avtalen, sette i kraft de lover, forskrifter og administrative bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.»

Artikkel 3

Teksten i nr. 3 (rådsdirektiv 93/36/EØF) oppheves.

Artikkel 4

Teksten i nr. 4 (rådsdirektiv 93/38/EØF) erstattes med følgende:

«4. 32004 L 0017 : Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1), rettet ved EUT L 358 av 3.12.2004, s. 35, endret ved:

 • 32004 R 1874: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 av 28. oktober 2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17),

 • 32005 L 0051: Kommisjonsdirektiv 2005/51/EF av 7. september 2005 (EUT L 257 av 1.10.2005, s. 127).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 1. I artikkel 58 nr. 1 skal begrepet «Fellesskapet» forstås som «Fellesskapet, når det gjelder deres rettssubjekter, eller EFTA-statene, når det gjelder deres rettssubjekter»,

 2. I artikkel 58 nr. 1 skal begrepet «Fellesskapets foretak» forstås som «Fellesskapets foretak, når det gjelder avtaler i Fellesskapet, eller EFTA-statenes foretak når det gjelder EFTA-statenes avtaler»,

 3. I artikkel 58 nr. 1 skal ordene «Fellesskapets eller medlemsstatenes forpliktelser overfor tredjestatene» forstås som «enten Fellesskapets eller medlemsstatenes forpliktelser overfor tredjestatene, eller EFTA-statenes forpliktelser overfor tredjestatene»,

 4. I artikkel 58 nr. 4 skal ordene «i kraft av en rådsbeslutning» forstås som «i kraft av en beslutning innenfor rammene av de generelle beslutningsprosessene nedfelt i EØS-avtalen»,

 5. Artikkel 58 nr. 5 skal lyde som følger: «5. Innenfor rammene av de generelle institusjonelle bestemmelsene i EØS-avtalen skal det framlegges årlige rapporter om framdriften i multilaterale og bilaterale forhandlinger om fellesskaps- og EFTA-foretaks adgang til markeder i tredjestater på områder som omfattes av dette direktiv, om alle resultater som er oppnådd ved slike forhandlinger, og om hvordan alle avtalene som er inngått, gjennomføres i praksis. Innenfor rammene av de generelle beslutningsprosessene nedfelt i EØS-avtalen kan bestemmelsene i denne artikkel endres i lys av slike erfaringer.»,

 6. For å gjøre oppdragsgivere i EØS i stand til å anvende artikkel 58 nr. 2 og 3, skal avtalepartene sikre at leverandører registrert i deres respektive territorier fastslår opprinnelsen av produktene i deres anbud for leveringskontrakter i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om opprettelse av en tollkodeks for Fellesskapet (EUT L 302 av 19.10.1992, s. 1),

 7. For å oppnå maksimal konvergens får artikkel 58 anvendelse i EØS-sammenheng under den forståelse at:

  • virkningen av nr. 3 skal ikke påvirke den eksisterende grad av liberalisering overfor tredjeland,

  • avtalepartene skal holde nøye samråd i sine forhandlinger med tredjeland. Anvendelsen av dette systemet skal vurderes i fellesskap,

 8. Artikkel 59 får ikke anvendelse,

 9. Vedlegg I til X utfylles med tillegg 2 til 13 til dette vedlegg,

 10. Liechtenstein skal innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2004/18/EF i EØS-avtalen, sette i kraft de lover, forskrifter og administrative bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.»

Artikkel 5

Følgende strekpunkt tilføyes i nr. 5b (rådsdirektiv 92/50/EØF):

«– 32004 L 0018: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1), rettet ved EUT L 351 av 26.11.2004, s. 44.»

Artikkel 6

Etter nr. 6a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002) skal nye nr. 6b og 6c lyde:

«6b. 32005 D 0015: Kommisjonsvedtak 2005/15/EF av 7. januar 2005 om nærmere regler for anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om framgangs­måtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT L 7 av 11.1.2005, s. 7).

6c. 32005 R 1564: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 7. september 2005 om fastsettelse av standard­skjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen av framgangs­måtene for tildeling av offentlige kontrakter i henhold til europa­parlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I Liechtenstein skal begrepet «Rahmenvereinbarung» tilsvare «Rahmen­übereinkunft“, «Bietergemeinschaft» tilsvare «Arbeitsgemeinschaft», «Bieter» tilsvare «Offert­steller» og «Angebot» tilsvare «Offerte».»

Artikkel 7

Tillegg 1 til 14 erstattes med følgende:

«Tillegg 1

Lister over offentligrettslige organer og grupper av offentligrettslige organer som det refereres til i direktiv 2004/18/ef artikkel 1 nr. 9 annet ledd

I. I ISLAND:

Sentrale innkjøpsorganer som ikke har en industriell eller kommersiell karakter, og som omfattes av lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 og lög um opinber innkaup nr 52/1997, með síðari breytingum og reglugerð nr. 302/1996 .

Organer

 • Ríkiskaup (Statens innkjøpsavdeling),

 • Framkvæmdasýslan (Offentlige bygge- og anleggskontrakter),

 • Vegagerð ríkisins (Offentlig veivesen),

 • Siglingastofnun (Det islandske sjøfartsdirektoratet).

Grupper

 • Sveitarfélög (Kommuner).

II. I LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (offentligrettslige myndigheter, virksomheter og stiftelser på statlig og kommunalt plan)

III. I NORGE:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter.

Organer

 • Norsk Rikskringkasting,

 • Norges Bank,

 • Statens lånekasse for utdanning,

 • Statistisk sentralbyrå,

 • Den norske stats Husbank,

 • Norges forskningsråd,

 • Statens Pensjonskasse.

Grupper

 • statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71),

 • statsbanker,

 • universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12).

Tillegg 2

Sentrale statlige myndigheter

ISLAND

Ríkisreknar innkaupastofnanir eða fyrirtæki sem eru ekki á sviði iðnaðar eða viðskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, með síðari breytingum. (Sentrale innkjøpsorganer som ikke har en industriell eller kommersiell karakter, og som omfattes av lov nr. 94/2001 om offentlige innkjøp, med senere endringer).

Ríkiskaup (Statens innkjøpsavdeling),

Framkvæmdasýslan (Offentlige bygge- og anleggskontrakter),

Vegagerð ríkisins (Offentlig veivesen).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORGE

 • Statsministerens kontor

 • Regjeringsadvokaten

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Aetat Arbeidsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Rikstrygdeverket

 • Statens institutt for rusmiddelforskning

 • Barne- og familiedepartementet

 • Barneombudet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Markedsrådet

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Finansdepartementet

 • Kredittilsynet

 • Skattedirektoratet

 • Oljeskattekontoret

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fiskeridirektoratet

 • Havforskningsinstituttet

 • Kystdirektoratet

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømat­forskning

 • Forsvarsdepartementet

 • Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

 • Forsvarsbygg (FB)

 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Pasientskadenemndas sekretariat

 • Bioteknologinemndas sekretariat

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens strålevern

 • Justis- og politidepartementet

 • Brønnøysundregisterene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for sivilt beredskap

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Politiet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Arbeidsdirektoratet

 • Arbeidsforskningsinstituttet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

 • Produkts- og elektrisitetstilsynet

 • Produktregisteret

 • Statens bygningstekniske etat

 • Utlendingsdirektoratet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Bispedømmerådene

 • Kirkerådet

 • Eierskapstilsynet

 • Norsk filmfond

 • Norsk filminstitutt

 • Norsk filmutvikling

 • Statens filmtilsyn

 • Statens medieforvaltning

 • Norsk kulturråd

 • Norsk språkråd

 • Riksarkivet

 • Statsarkivene

 • Rikskonsertene

 • ABM-utvikling

 • Bunad- og folkedraktrådet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Norsk lokalhistorisk institutt

 • Riksutstillinger

 • Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

 • Arkeologisk museum i Stavanger

 • Lotteritilsynet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Statens dyrehelsetilsyn

 • Jordskifterettene

 • Statens landbrukstilsyn

 • Norsk institutt for jord- og skogforskning

 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

 • Planteforsk

 • Reindriftsforvaltningen

 • Norsk institutt for skogforskning

 • Mattilsynet

 • Statens landbruksforvaltning

 • Veterinærinstituttet

 • Miljøverndepartementet

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Norsk kulturminnefond

 • Norsk polarinstitutt

 • Produktregisteret

 • Riksantikvaren

 • Statens forurensningstilsyn

 • Statens kartverk

 • Moderniseringsdepartementet

 • Datatilsynet

 • Fylkesmannsembetene

 • Konkurransetilsynet

 • Statens forvaltningstjeneste

 • Statens Pensjonskasse

 • Statsbygg

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Bergvesenet

 • Justervesenet

 • Norges geologiske undersøkelse

 • Statens veiledningskontor for oppfinnere

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skipsregistrene

 • Styret for det industrielle rettsvern

 • Olje- og energidepartementet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Oljedirektoratet

 • Samferdselsdepartementet

 • Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

 • Jernbaneverket

 • Luftfartstilsynet

 • Post- og teletilsynet

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens vegvesen

 • Utdannings- og forskningsdepartementet

 • Det norske meteorologiske institutt

 • Lærarutdanningsrådet

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 • Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

 • Riksbibliotektjenesten

 • Samisk utdanningsråd

 • Utenriksdepartementet

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid

 • Stortinget

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

 • Riksrevisjonen

 • Domstolene

Tillegg 3

Liste over varer nevnt i artikkel 7 av direktiv 2004/18/ef med hensyn til offentlige oppdragsgiveres tildeling av kontrakter innen forsvarssektoren

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Innkjøp innen forsvarssektoren (merket med «*» i vedlegg IV til direktiv 2004/18/EF) omfatter følgende:

Kapittel 25Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement
Kapittel 26Malm, slagg og aske
Kapittel 27Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks
unntatt:
ex 27.10 spesialdrivstoffer for motorer
Kapittel 28Uorganiske kjemikalier; organiske og uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller isotoper
unntatt:
ex 28.09 sprengstoffer
ex 28.13 sprengstoffer
ex 28.14 tåregass
ex 28.28 sprengstoffer
ex 28.32 sprengstoffer
ex 28.39 sprengstoffer
ex 28.50 giftige stoffer
ex 28.51 giftige stoffer
ex 28.54 sprengstoffer
Kapittel 29Organiske kjemikalier
unntatt:
ex 29.03 sprengstoffer
ex 29.04 sprengstoffer
ex 29.07 sprengstoffer
ex 29.08 sprengstoffer
ex 29.11 sprengstoffer
ex 29.12 sprengstoffer
ex 29.13 giftige stoffer
ex 29.14 giftige stoffer
ex 29.15 giftige stoffer
ex 29.21 giftige stoffer
ex 29.22 giftige stoffer
ex 29.23 giftige stoffer
ex 29.26 sprengstoffer
ex 29.27 giftige stoffer
ex 29.29 sprengstoffer
Kapittel 30Farmasøytiske produkter
Kapittel 31Gjødsel
Kapittel 32Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj
Kapittel 33Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater
Kapittel 34Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modeller­masse og «dentalvoks»
Kapittel 35Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer
Kapittel 37Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk
Kapittel 38Diverse kjemiske produkter
unntatt:
ex 38.19 giftige stoffer
Kapittel 39Kunstharpiks og plastmaterialer, celluloseestere og celluloseetere og varer derav
unntatt:
ex 39.03 sprengstoffer
Kapittel 40Naturgummi, syntetisk gummi, faktis og artikler derav
unntatt:
ex 40.11 skuddsikre dekk
Kapittel 41Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær
Kapittel 42Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)
Kapittel 43Pelsskinn (også kunstig) og varer derav
Kapittel 44Tre og trevarer; trekull
Kapittel 45Kork og korkvarer
Kapittel 46Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeid
Kapittel 47Materialer til papirframstilling
Kapittel 48Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp
Kapittel 49Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger
Kapittel 65Hodeplagg og deler dertil
Kapittel 66Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil
Kapittel 67Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår
Kapittel 68Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer
Kapittel 69Keramiske produkter
Kapittel 70Glass og glassvarer
Kapittel 71Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer
Kapittel 73Varer av jern eller stål
Kapittel 74Kobber og varer derav
Kapittel 75Nikkel og varer derav
Kapittel 76Aluminium og varer derav
Kapittel 77Magnesium og beryllium og varer derav
Kapittel 78Bly og varer derav
Kapittel 79Sink og varer derav
Kapittel 80Tinn og varer derav
Kapittel 81Andre uedle metaller, cermeter, varer derav
Kapittel 82Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler dertil av uedelt metall
unntatt:
ex 82.05 verktøy
ex 82.07 verktøy, deler
Kapittel 83Forskjellige varer av uedelt metall
Kapittel 84Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil
unntatt:
ex 84.06 turbiner
ex 84.08 andre motorer
ex 84.45 maskineri
ex 84.53 automatiske databehandlingsmaskiner
ex 84.55 deler av maskiner under post 84.53
ex 84.59 kjernereaktorer
Kapittel 85Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil
unntatt:
ex 85.13 telekommunikasjonsutstyr
ex 85.15 sendeutstyr
Kapittel 86Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil
unntatt:
ex 86.02 pansrede lokomotiver, elektriske
ex 86.03 andre pansrede lokomotiver
ex 86.05 pansrede vogner
ex 86.06 reparasjonsvogner
ex 86.07 vogner
Kapittel 87Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier
:unntatt
ex 87.01 traktorer
ex 87.02 militære kjøretøyer
ex 87.03 bergingsbiler
ex 87.08 stridsvogner og andre panserkjøretøyer
ex 87.09 motorsykler
ex 87.14 tilhengere
Kapittel 89Skip, båter og annet flytende materiell
unntatt:
ex 89.01 Akrigsskip
Kapittel 90Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og –apparater; deler og tilbehør dertil
unntatt:
ex 90.05 kikkerter
ex 90.13 forskjellige instrumenter, lasere
ex 90.14 telemetre
ex 90.28 elektriske og elektroniske måleinstrumenter
ex 90.11 mikroskoper
ex 90.17 medisinske instrumenter
ex 90.18 mekano-terapeutisk utstyr
ex 90.19 ortopedisk utstyr
ex 90.20 røntgenutstyr
Kapittel 91Framstilling av ur og klokker
Kapittel 92Musikkinstrumenter, deler og tilbehør til slike instrumenter
Kapittel 94Møbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer
unntatt:
ex 94.01 Aflyseter
Kapittel 95Varer fremstilt av utskjærings- og støpemateriale
Kapittel 96Koster, børster, pensler og såld
Kapittel 98Diverse fabrikkerte varer

Tillegg 4

Oppdragsgivere innenfor sektorene transport eller distribusjon av gass eller varme

ISLAND

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavíks energiselskap), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes distriktsoppvarming), lög nr. 10/2001.

Andre enheter som transporterer eller distribuerer varme i henhold til Orkulög nr. 58/1967.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORGE

Enheter som transporterer eller distribuerer varme i henhold til Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. av 29.6.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) eller Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61).

Tillegg 5

Oppdragsgivere innenfor sektorene produksjon, transport eller distribusjon av elektrisitet

ISLAND

Landsvirkjun (Nasjonalt kraftselskap), lög nr. 42/1983.

Landsnet (Icegrid), lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Statens kraftproduksjonsanlegg), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavíks energiselskap), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes distriktsoppvarming), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarða (Vestfjords kraftselskap), lög nr. 40/2001.

Andre enheter som transporterer eller distribuerer elektrisitet i henhold til Orkulög nr. 58/1967.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORGE

Enheter som produserer, transporterer eller distribuerer elektrisitet i henhold til Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), eller Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) eller Energiloven (LOV 1990-06-29 50) eller Lov om vassdrag og grunnvann (LOV-2000-11-24 82 ).

Tillegg 6

Oppdragsgivere innenfor sektorene produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann

ISLAND

Enheter som produserer eller distribuerer vann i henhold til Lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORWAY

Enheter som produserer eller distribuerer vann i henhold til Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372).

Tillegg 7

Oppdragsgivere innen jernbanetjenester

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Enheter som utøver virksomhet i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Tillegg 8

Oppdragsgivere innen jernbane-, sporveis-, trolleybuss- eller busstjenester i byområder

ISLAND

Strætó bs. (Reykjavíks kommunale busselskap).

Andre kommunale busstjenester.

Enheter som utøver virksomhet i samsvar med Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi.

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Liechtensteins bussadministrasjon).

NORGE

Enheter som utøver virksomhet i henhold til Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Tillegg 9

Oppdragsgivere innen posttjenester

ISLAND

Enheter som utøver virksomhet i henhold til Lög nr. 19/2002, um póstjónustu.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG.

NORGE

Enheter som utøver virksomhet i henhold til Lov om formidling av landsdekkende post­sendinger (LOV 1996-11-29 73).

Tillegg 10

Oppdragsgivere innen leting etter og utvinning av olje og gass

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Oppdragsgivere omfattet av Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Petroleums­loven) og forskrifter i henhold til petroleumsloven, eller av Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

Tillegg 11

Oppdragsgivere innen leting etter og utvinning av kull og annet fast brensel

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORGE

Tillegg 12

Oppdragsgivere innen sjøhavnanlegg, innlands havneanlegg eller andre terminalanlegg

ISLAND

Siglingastofnun Íslands (Det islandske sjøfartsverket)

Andre enheter som utøver virksomhet i henhold til Hafnalög nr. 23/1994 .

LIECHTENSTEIN

NORGE

Enheter som utøver virksomhet i henhold til Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

Tillegg 13

Oppdragsgivere innen lufthavnanlegg

ISLAND

Flugmálastjórn Íslands (Det islandske luftfartsverket)

LIECHTENSTEIN

NORGE

Enheter som leverer lufthavnanlegg i henhold til Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

Tillegg 14

Nasjonale myndigheter som anmodninger om megling etter framgangsmåten nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 92/13/eøf kan rettes til

ISLAND

Fjármálaráðuneytið (Finansdepartementet).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Fyrstedømmet Liechtensteins regjering).

NORGE

Fornyings- og administrasjonsdepartementet.»

Fotnoter

1.

EUT L 349 av 25.11.2004, s. 38, og EØS-tillegget til EUT nr. 59 av 25.11.2004, s. 14.

2.

EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 358 av 3.12.2004, s. 35.

3.

EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Rettet ved EUT L 351 av 26.11.2004, s. 44.

4.

EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17.

5.

EUT L 7 av 11.1.2005, s. 7.

6.

EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1.

7.

EUT L 257 av 1.10.2005, s. 127.

8.

EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84.

9.

EFT L 199 av 9.8.1993, s. 1.

10.

EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54.

11.

Forfatningsrettslige krav angitt.