St.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Til innholdsfortegnelse

5 Konklusjon og tilrådning

De to nye direktivene 2004/17/EF og 2004/18/EF utgjør sammen det viktigste regelverket for regulering av offentlige innkjøp i EU. Gjennomføring av de to direktivene med de to tilhørende rettsaktene vil bidra til en fornying av anskaffelsesregelverket.

Rettsaktene ventes ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet tilrår godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av de nevnte rettsakter. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.