St.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Beslutningen i EØS-komiteen

I beslutning nr. 68 vedtok EØS-komiteen 2. juni 2006 at vedlegg XVI, Offentlige innkjøp, til EØS-avtalen skal endres ved innlemmelse av ovenfor nevnte rettsakter.

Beslutningen i EØS-komiteen inneholder en innledning og fire artikler.

Artikkel 1 fastsetter at avtalens vedlegg XVI, herunder vedleggets tillegg 1 til 14, endres som angitt i vedlegget til beslutningen.

Artikkel 2 fastsetter at teksten til rettsaktene på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende , skal være gyldige.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 3. juni 2006, på det vilkåret at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter artikkel 103 nr. 1 i avtalen.

Artikkel 4 fastsetter at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende .