St.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om rettsaktene

Direktiv 2004/18/EF trådte i kraft i EU 30. april 2004 og erstatter de tre gjeldende direktivene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid (direktiv 92/50/EØF, 93/96/EØF og 93/37/EØF). Formålet med direktiv 2004/18/EF er å forenkle og modernisere regelverket og samle alt regelverk i ett direktiv.

Direktiv 2004/18/EF innfører nye prosedyreregler for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og innebærer en videreutvikling av de tre eksisterende direktivene. Direktivet åpner blant annet for elektroniske anskaffelser, hvor hele prosessen fra kunngjøring, utsendelse av konkurransegrunnlag, spørsmål, tilbudsinnlevering og til evaluering skal kunne gjennomføres elektronisk. Det åpnes dessuten for å benytte dynamiske innkjøpsordninger og elektroniske auksjoner. En dynamisk innkjøpsordning er en helelektronisk innkjøpsform, der leverandører kan melde seg inn et elektronisk system og levere tilbud til den offentlige innkjøper. Direktivet klargjør bruken av rammeavtaler og innfører nye anskaffelsesprosedyrer. En av de nye prosedyrene utvider muligheten for dialog ved inngåelse ved store, komplekse prosjekter.

Direktivet innebærer også et skjerpet krav til vekting av tildelingskriterier. Gjeldende domstolspraksis om miljøhensyn og sosiale hensyn direktivfestes. I tillegg blir det gitt spesielle regler om tildeling av kontrakter til vernede arbeidsplasser. Direktivet inneholder videre regler om hensyntagen til universell utforming ved utforming av tekniske spesifikasjoner. Dette innebærer at alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser skal kunne brukes på like vilkår av så mange som mulig.

Direktiv 2004/17/EF innfører nye prosedyreregler for anskaffelser innenfor forsyningssektoren, dvs. kontrakter om vann- og energiforsyning, post og transport. I likhet med direktiv 2004/18/EF er formålet å modernisere dagens regelverk. Det legges blant annet til rette for elektroniske anskaffelser og åpnes for nye metoder i innkjøpsprosessen. Det nye forsyningsdirektivet gjør endringer i omfattede sektorer. Telekommunikasjonssektoren fjernes fra forsyningsdirektivets virkeområde, og vil ikke lenger være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Samtidig endres virkeområdet til å omfatte posttjenester, som i dag er omfattet av det alminnelige regelverket. Dette skjer som en følge av liberaliseringen av telekommunikasjons- og postmarkedet i EU. Direktivet innfører også en unntaksprosedyre i artikkel 30 hvor sektorer kan unntas nasjonalt eller regionalt dersom det rettslig og faktisk eksisterer konkurranse innenfor sektoren. Gjennom innlemmelse i EØS-avtalen, vil vedtak om unntak fra forsyningsdirektivet for EØS/EFTA-statene bli fattet av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Kommisjonsvedtak 2005/15/EF av 7. januar 2005 om detaljerte regler for anvendelsen av prosedyren i artikkel 30 fastsetter reglene som ESA, etter innlemmelse i EØS-avtalen, skal følge når de behandler søknader om unntak etter artikkel 30.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 endrer terskelverdiene i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF. I likhet med Norge, er EU tilknyttet WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA) som fastsetter terskelverdier for når de ulike delene av avtalen kommer til anvendelse. Forordningen fastsetter nye terskelverdier i euro basert på en omregning etter GPA-avtalen. Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA fastsette en tilsvarende terskelverdi i norske kroner.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 fastsetter nye kunngjøringsskjemaer for bruk til kunngjøring i den felles europeiske kunngjøringsdatabasen for offentlige anbudsinnbydelser TED (Tenders European Daily).

Kommisjonsdirektiv 2005/51/EF gjør nødvendige tekniske endringer i vedleggene om kunngjøringsskjemaene til direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF.