St.prp. nr. 5 (2006-2007)

Om samtykke til tiltredelse av Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip av 13. februar 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

En ny konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip for å hindre spredning av fremmede organismer ble vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (International Maritime Organisation - IMO) 9.–13. februar 2004.

Bakgrunnen for konvensjonen er at spredning av arter til områder der de ikke forekommer naturlig, har økt sterkt i omfang i det siste tiåret. Slike introduksjoner av fremmede organismer i det marine miljø ses som en svært alvorlig trussel mot arter og leveområder, og dermed mot det biologiske mangfold og mot menneskers helse. Inntak og utslipp av ballastvann og sedimenter (bunnfall i ballasttankene) fra skip i internasjonal trafikk er i dag den aktiviteten som internasjonalt anses å medføre størst risiko for utilsiktet introduksjon og spredning av fremmede organismer i det marine miljø. Konvensjonen har som formål å redusere og på sikt eliminere risikoen for slik spredning.

Konvensjonen var åpen for undertegning av enhver stat fra 1. juni 2004 til 31. mai 2005, og er deretter åpen for ratifikasjon eller tiltredelse. Konvensjonen vil tre i kraft tolv måneder etter tiltredelse av minst 30 stater hvis samlede handelsflåte utgjør minst 35 prosent av verdens handelsflåtes bruttotonnasje. Per 31. august 2006 hadde seks stater (Maldivene, Nigeria, Saint Kitts og Nevis, Spania, Syria og Tuvalu), som utgjør 0,62 prosent av verdenstonnasjen, sluttet seg til konvensjonen.

Norge har vært aktiv i forhandlingene og har hatt som mål å etablere et internasjonalt forpliktende regelverk på området.

Ettersom konvensjonen krever lovendring og for øvrig anses som en sak av særlig viktighet, er Stortingets samtykke til tiltredelse nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd. Forslag til lovendring er fremmet for Stortinget i Ot.prp. nr. 87 (2005–2006) Om lov om skipssikkerhet.

Konvensjonen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.