St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Til innholdsfortegnelse

4 RESULTATET AV FORHANDLINGENE

Forhandlingene om AsDF VII ble avsluttet i januar 1997. Det ble vedtatt en politisk målsetting om en kapitalpåfylling på US dollar 6,3 mrd, der banken selv bidrar med US dollar 3,3 mrd. De fremforhandlede giverbidragene utgjør US dollar 2,7 mrd. Den vedtatte påfyllingen representerer en vesentlig reduksjon av bidragene fra giverlandene i forhold til forrige påfylling (AsDF VI), men samtidig en betydelig økning av bankens eget bidrag. Når AsDF VII til tross for dette øker realverdien i utlånsnivået, så skyldes dette først og fremst betydelig økte overføringer av midler fra Asia-banken. Dette representerer et svekket giveransvar og et økt ansvar for fondet fra Asiabankens side.

Den utløsende faktor for avslutningen av forhandlingene var at USA til slutt økte sitt bidrag fra US dollar 340 til US dollar 400 mill, og at amerikanerne dermed tilnærmelsesvis kunne opprettholde sin relative byrdeandel på ca 15 pst av det endelig vedtatte totale giverbidraget på US dollar 2,7 mrd.

Det er ellers verdt å merke seg en tilnærmelsesvis 50-50 fordeling mellom regionale- og ikke-regionale givere. Hong Kong, Malaysia og Thailand er nye giverland til AsDF. Japan befestet sin posisjon som største giverland med nærmere 35 % av det totale giverbidraget.

Det ble vedtatt å avholde et nytt givermøte i forbindelse med årsmøtet i 1998, for å vurdere status for gjennomføringen av AsDF og eventuelt se på konsekvensene for manglende innfrielse av de forpliktelsene som enkeltland har påtatt seg under disse forhandlingene, samt på forholdet mellom giverbidrag og innflytelse i form av formell stemmevekt i bankens styrende organer.

Det ble videre bestemt at banken skal se nærmere på kriteriene for landenes adgang til å oppta lån fra AsDF, om enkelte land bør ekskluderes fra tilgangen på konsesjonelle lån i kraft av deres forbedrede økonomi og om konsesjonell långivning skal prioriteres til enkelte sektorer. Det ble også besluttet at banken skal undersøke muligheten for å endre lånevilkårene, dvs muligens endre nedbetalingstiden eller den avdragsfrie perioden, alternativt en differensiert konsesjonell utlånsrente avhengig av landenes økonomiske situasjon. Gitt den lave påfyllingen, så vil verken India eller Kina få adgang til midler fra AsDF.

På grunnlag av resultatene fra forhandlingene om AsDF VII ble det utarbeidet en rapport om forhandlingene. Rapporten ble godkjent av styret i Asiabanken den 22 mars 1997.

Vurdering

Asiafondet har utviklet seg i positiv retning i forhold til norsk bistandspolitikk, med fattigdomsbekjempelse, vern av miljø og økonomiske reformer som sentrale målsetninger. Fra norsk side blir videreføringen av tidligere vedtatte målsetninger sett på som positivt.

Med de til dels store og økende problemene de fattigste landene i regionene står overfor, hadde det vært ønskelig med et høyere påfyllingsnivå. Men sett i lys av dagens politiske og økonomiske situasjon i mange OECD-land, og særlig i USA, var resultatet av forhandlingene det beste man kunne oppnå.

Til forsiden