St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet (The Asian Development Fund) med NOK 155.910.501 for perioden 1997-2000.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet (Asian Development Fund, AsDF) med NOK 155.910.501 for perioden 1997-2000 i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved.

Til forsiden