St.prp. nr. 71 (1996-97)

Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Til innholdsfortegnelse

5 DET NORSKE BIDRAGET TIL AsDF VI

Norge har deltatt aktivt i alle de tidligere kapitalpåfyllingene, senest i 1992 da Stortinget samtykket om Norges deltakelse i AsDF VI med NOK 225.760.500 for årene 1992-95.

I løpet av tidligere forhandlinger har det skjedd en gradvis økning av Norges andel av kapitalpåfyllingen, og ved den femte påfyllingen økte Norge sin andel fra 0,78 pst til 0,9 pst. Prosentandelen på 0,9 pst ble opprettholdt under denne påfyllingen.

Hvert lands bidrag til kapitalpåfyllingen blir fastsatt i SDR (Special Drawing Rights), som er Det internasjonale valutafondets (IMF) regneenhet. Omregningskursen til nasjonal valuta blir fastsatt under forhandlingene. For AsDF VII ble omregningskursen til nasjonal valuta fastsatt til å være gjennomsnittlige valutakurs for perioden 1 januar - 31 mars 1996. For Norges del gir dette en kurs på 1 SDR lik NOK 9,401340. Det norske bidraget til AsDF VII vil dermed totalt utgjøre NOK 155.910.501, fordelt på fire årlige bidrag på omlag NOK 39 mill i perioden 1997-2000.

I budsjettet for 1997 er det under kap 0163, post 71.2 bevilget NOK 50 mill for innskudd i Det asiatiske utviklingsfondet. Forhandlingsresultatet ga et lavere bevilgningsbehov for 1997 enn antatt ved framleggelsen av budsjettet. Første års bidrag vil bli dekket under eksisterende bevilgning. Den overskytende del av bevilgningen vil bli foreslått omdisponert til andre formål i høstens proposisjon om endringer i bistandsbudsjettet.

Til forsiden