Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Likevel inntreffer det fra tid til annen hendelser som rokker ved denne tryggheten. Det kan være store ulykker, ekstremvær, klimaproblemer, eller tilsiktede handlinger fra mennesker. De store teknologiske endringene gir oss også en del utfordringer. Denne virkeligheten krever at aktører på ulike nivåer arbeider systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Samfunnssikkerhet berører oss alle. Å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap er et lederansvar. Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap innenfor hele departementets politikkområde. For at vi skal lykkes med å forvalte dette ansvaret må alle aktører som omfattes av dette politikkområdet være seg sitt ansvar bevisst. Alle nivåer og aktører må gjøre de nødvendige tiltak for å forebygge at det inntreffer uønskede hendelser og minske konsekvensene av de hendelsene som likevel inntreffer. En viktig del av det forbyggende arbeidet er å sikre tydelige ansvarslinjer og gjennomføre øvelser i tråd med de råd som gis.

Styringsdokumentet er revidert i tråd med nye føringer for feltet etter 2016. Det gjelder først og fremst ny instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen) av 1. september 2017. Det gjelder også stortingsmeldingene Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet og Meld. St. 28 (2016-2017) IKT- sikkerhet og nye nasjonale strategier for informasjonssikkerhet og informasjonssikkerhetskompetanse som er lansert i 2019.

Kunnskapsdepartementets politikkområde omfatter store deler av befolkningen, og virksomhetene i sektoren er svært forskjellige. Den omfatter blant annet private og kommunale barnehager og skoler, stiftelser, statlige og private universiteter og høyskoler, aksjeselskaper, direktorater og andre forvaltningsorganer.

Styringsdokumentet inneholder krav og anbefalinger til departementets underliggende virksomheter og anbefalinger for andre virksomheter. Departementets mål med styringsdokumentet er å legge til rette for at hele sektoren kan nå det felles målet om at drøyt 1,6 mill. barnehagebarn, elever, studenter og ansatte skal være trygge der de oppholder seg store deler av dagen.

Lykke til i dette viktige arbeidet!

C:\Users\kd1079\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\jan-tore-sanner portrett.jpg

C:\Users\kd1079\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\18-03-05-JTSA-Jan-Tore-Sanner-signatur.jpg

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister

C:\Users\kd1079\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\iselin-nybo-portrett.jpg

'

C:\Users\kd1079\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\signatur Nybø.PNG

Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Til dokumentets forside