T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø

Handel, tilgjengelighet og bymiljø - Fakta og innspill til en sentrumspolitikk.

T-1193
ISBN 82-457-0160-2
 
Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i debatten om utvikling av byenes sentrumsområder. Diskusjoner og beslutninger har i for stor grad vært preget av fragmentarisk kunnskap om de faktiske utviklingslinjene og betydningen av de store strukturendringene i varehandelen. Beslutninger om tiltak med vidtrekkende konsekvenser for bystrukturen har ofte vært fattet uten tilstrekkelig oversikt over konsekvensene. Sivilingeniør/byplanlegger Gustav Nielsen, As Civitas, har på oppdrag fra Miljøverndepartementet gått gjennom en del faglitteratur og undersøkelser som belyser temaet handel og tilgjengelighet i Norge og andre vestlige land, og har i denne rapporten systematisert og kommentert relevant kunnskap. Oversikten bidrar til å bedre kunnskapen og til å gi et klarere bilde av hvor vi har fortsatt har kunnskapsmangel. Departementet ønsker å gjøre dette stoffet tilgjengelig for å få en bredere og mer nyansert debatt som grunnlag for en bedre sentrumspolitikk.