T-1352 Anbefalingene fra Miljøbyprogrammet

Anbefalingene fra Miljøbyprogrammet

Miljøbyprogrammet har vært et forsøks- og utviklingsprosjekt i de fem bykommunene Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Tromsø og bydel Gamle Oslo. Målet har vært å utvikle kunnskap og eksempler på en mer miljøvennlig byutvikling.

Byene ble valgt ut på bakgrunn av miljøproblemer de stod overfor og deres eget ønske om å dreie byutviklingen i en mer miljøvennlig retning. Innsatsen er blitt konsentrert om areal- og transportplanlegging, sentrumsutvikling, byboliger og levende lokalsamfunn, grønnstruktur, stedsforming og kulturminner. Miljøbyprogrammet startet i 1993 og ble avsluttet i 2000.