Utredning av fellestjenester for reguleringsplaner som legges ut til offentlig ettersyn

Som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid for å digitalisere planprosessene har Lade Agenda utarbeidet en rapport som peker på mulig fellestjeneste for reguleringsplaner som skal til offentlig ettersyn. Rapporten identifiserer behov, interessenter, noen overordnede gevinster og beskriver mulige hovedkonsepter.

I plan- og bygningsloven framgår det at planforslag skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Det står også at det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen, og at bruk av digitale verktøy i behandlingen av plansaker skal gi en bedre og mer effektiv planbehandling.

Det er ulike måter å legge til rette for høringsprosesser på, og kommunene har ulike ambisjonsnivåer når det kommer til å lage digitale løsninger. Det finnes i dag ingen samlet og komplett oversikt over alle reguleringsplaner som er til offentlig ettersyn til enhver tid.

Interessentene som skal komme med høringsinnspill til en plan på høring trenger i tillegg til selve plankartet også tilgang til planbestemmelsene og planbeskrivelsen, samt eventuelle andre relevante dokumenter som for eksempel utredninger.

Utredning av fellestjenester for reguleringsplaner som legges ut til offentlig ettersyn (pdf)