Hva gjør du hvis du er bekymret?

NAVs rolle i forebygging av radikalisering

Hvordan NAV kan benyttes ved forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

NAVs generelle ansvar og organisering

NAV skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.  NAV skal videre ivareta vanskeligstilte gruppers behov, bidra til å forebygge og avhjelpe fattigdom, blant annet ved å stimulere til arbeid og deltakelse, samt sikre inntekt ved for eksempel arbeidsløshet og sykdom. NAV skal gjennom de sosiale tjenestene bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, og sørge for at barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.  NAV er organisert i lokale NAV-kontor som yter tjenester til kommunens innbyggere. 

NAV kan kontaktes på telefon 55 55 33 33. En NAV-medarbeider har taushetsplikt.

Ansvar og virkemidler overfor ungdom

NAV har et ansvar for oppfølging av ungdom som avslutter skolegangen uten å ha fullført opplæringsløpet.  NAV skal blant annet gi veiledning om jobb og utdanning, bistand til å finne jobb eller en tiltaksplass, eventuelt utarbeide et opplegg som kombinerer opplæring og tiltak.

NAV har også et ansvar for å gi ungdom tett individuell oppfølging med råd og veiledning knyttet til hele livssituasjonen, for eksempel rusrelaterte problemer, ensomhet, dårlig økonomi. Ungdom som mottar økonomisk sosialhjelper spesielt utsatt for å havne i et varig utenforskap fra arbeidslivet.  Det er derfor viktig at de får tiltak som kan forebygge marginalisering og eksklusjon.

Arbeidsrettede tiltak settes normalt inn når jobbsøking og oppfølging fra NAV ikke har resultert i overgang til arbeid.  Iverksettelse av arbeidsrettede tiltak gjøres med bakgrunn i en individuell vurdering av den enkeltes behov for arbeidsrettet bistand. 

Opplysning råd og veiledning

En av kjerneoppgavene i NAV-kontoret er tjenesten «opplysning råd og veiledning» Tjenesten omfatter kvalifisert sosialfaglig veiledning for å forebygge eller løse sosiale problemer.  Hensikten med tjenesten er å gi hjelp til selvhjelp og bidra til å mestre egen livssituasjon.  Opplysning råd og veiledning er et viktig virkemiddel for å gi ungdom tett individuell oppfølging og for å forebygge eller begrense sosial eksklusjon og marginalisering.  Dette er viktig for å nå lovens målsetting om å bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

Samarbeid

NAV får best løst sine oppgaver ved å samarbeide med andre aktører både på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Samarbeidspartnere kan være barneverntjenesten, utekontakten, den videregående skolen, oppfølgingstjenesten og ulike kurative hjelpetjenester.