Statens lederlønnssystem: Lønnsutvikling i 2022

I perioden 31.12.2021 – 31.12.2022 økte gjennomsnittlig årslønn på Statens lederlønnssystem (SLS) med 3,3 prosent.

Økningen er godt innenfor de retningslinjene som ble satt for 2022. I retningslinjene for 2022 påla man departementene å vise særlig moderasjon, samt sørge for at gjennomsnittlig årslønn på SLS ikke skulle øke mer enn rammen satt i frontfaget på 3,7 prosent.
Lønnsutviklingen for ledere på SLS skal over tid være på linje med frontfaget, og sett i sammenheng med utviklingen de siste fem år er lønnsutviklingen tilnærmet lik.

Generelt om hvilke ansatte som er på SLS

SLS er ikke et rent toppledersystem (med toppleder menes her leder for en virksomhet). Kun om lag halvparten av topplederstillingene i staten er på SLS. Det betyr at de øvrige om lag 90 topplederne i staten er lønnet på Hovedtariffavtalene i staten (HTA).

SLS omfatter mange assisterende ledere og noen fagstillinger. Det er flere såkalte «nivå 2-ledere» på SLS enn det er toppledere. Herunder utgjør assisterende departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene den største enkeltgruppen «nivå 2-ledere», med noe over 100 stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) publiserer en ren topplederstatistikk for staten. Topplederstatistikken i TBU bygger således på et annet utvalg stillinger, og et annet tallgrunnlag, enn SLS. Tallene for SLS og TBUs topplederstatistikk må derfor ikke forveksles.

Om målemetode for lønnsutvikling

Lønnsutviklingen for SLS måles av KDD pr 31.12. hvert år og baserer seg på kontraktsfestet (avtalt) lønn pr 31. desember. Målingen oppgis som prosentvis endring i gjennomsnittlig lønn for samtlige stillinger fra ett år til det neste.

Ved målingen tas det ikke hensyn til endringer i antallet stillinger på SLS. I tillegg blir stillinger som står vakant pr 31.12, eller som eventuelt er besatt med en fungerende som lønnes på HTA, ikke tatt med i måling av gjennomsnittslønnen. Det justeres heller ikke for manglende opplysninger, virkningstidspunkt for lønnsendringer, nyrekrutteringer eller lignende i løpet av året. Slike variasjoner kan gi merkbare utslag i målt gjennomsnittslønn for det enkelte år. Målt over flere år i sammenheng vil slike svingninger jevnes ut. TBU følger samme metode.

Om lønnsmodellen på SLS

Fra og med 2015 foretar ikke KDD noen sentral årlig justering av lederlønningene. All endring av lønn for ansatte på SLS gjøres av det enkelte departement, eventuelt delegert til underliggende styrer eller direktorater.

Den enkelte stilling på SLS er innplassert i en av de fem lønnsintervallene som er gjengitt nedenfor. Innen det konkrete intervallet for stillingen fastsetter departementene den enkelte leders lønn, fortrinnsvis som ledd i årlige kontraktsforhandlinger. Departementene kan selv flytte stillinger mellom intervallene.

De gjeldende lønnsintervallene ble innført per 1. januar 2015, og har ikke blitt justert siden.

Intervall

Laveste

Høyeste

A

800 000

1 200 000

B

900 000

1 400 000

C

1 000 000

1 600 000

D

1 100 000

1 800 000

E

1 200 000

2 000 000

Om utviklingen på SLS fra 2021 til 2022

Per 31.12.2022 var det 233 stillinger på statens lederlønnssystem (SLS). Dette er én færre enn året før etter sammenslåing av avdeling for kyst og miljø underlagt Samferdselsdepartementet og maritim avdeling i nærings- og fiskeridepartementet. Ni av stillingene sto vakante per 31.12.2022 mot ti året før.

Per 31.12.2021 var gjennomsnittlig avtalt lønn på SLS kr 1 483 934. Per 31.12.2022 var den gjennomsnittlige lønnen kr 1 532 257. Dette utgjør en økning på 3,3 (3,26) prosent.

Oversikt per departementsområdene (departement med underliggende etater):

Dep.-område

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

 

 

AID

1 548 658

0

7

3

2

1

2 000 000

1 367 973

BFD

1 435 375

0

5

1

2

0

1 650 000

1 315 000

FD

1 503 322

0

12

6

2

1

1 854 502

1 327 300

FIN

1 752 929

0

1

5

6

2

1 997 000

1 470 000

HOD

1 561 783

0

2

10

2

3

1 946 000

1 400 000

JD

1 544 150

0

8

16

9

2

2 000 000

1 273 050

KD

1 543 241

0

5

4

2

0

1 885 048

1 389 580

KLD

1 493 455

0

2

7

2

0

1 748 000

1 307 000

KDD

1 456 107

0

8

9

11

0

1 870 000

1 346 000

KUD

1 481 846

0

6

1

1

0

1 719 044

1 377 880

LMD

1 462 147

0

5

1

1

0

1 728 030

1 338 000

NFD

1 525 868

0

7

9

2

1

2 545 000

1 310 000

OED

1 579 014

0

0

3

3

0

1 732 827

1 400 000

SD

1 578 500

0

3

2

2

1

2 000 000

1 418 600

SMK

1 754 744

0

0

3

0

2

2 000 000

1 578 613

UD

1 444 000

0

0

10

2

1

1 845 000

1 317 000

Oversikt per departement:

Dep.

Gj.snittlig lønn

Fordeling intervall

Høyeste lønn

Laveste lønn

   

A

B

C

D

E

   

AID

1 467 713

0

5

1

1

0

1 708 258

1 367 973

BFD

1 410 600

0

4

0

1

0

1 597 000

1 315 000

FD

1 466 757

0

4

2

1

0

1 746 609

1 327 300

FIN

1 721 444

0

1

3

4

1

1 997 000

1 470 000

HOD

1 542 333

0

0

8

0

1

1 946 000

1 445 000

JD

1 552 493

0

0

4

5

1

1 881 088

1 345 500

KD

1 448 005

0

5

1

0

0

1 550 951

1 389 580

KLD

1 458 857

0

2

4

1

0

1 748 000

1 307 000

KDD

1 433 000

0

7

2

1

0

1 758 000

1 370 000

KUD

1 492 766

0

4

1

1

0

1 719 044

1 395 857

LMD

1 414 800

0

4

0

1

0

1 635 000

1 338 000

NFD

1 461 550

0

5

3

2

0

1 831 000

1 310 000

OED

1 548 251

0

0

3

2

0

1 732 827

1 400 000

SD

1 483 360

0

3

1

1

0

1 621 300

1 418 600

SMK

1 706 961

0

0

3

0

1

2 000 000

1 578 613

UD

1 438 000

0

0

9

2

1

1 845 000

1 317 000

Kilde: KDDs oversikt over ansatte i statens lederlønnssystem pr. 31.12.2022.