Tillegg av 15. mai 2007 til tilleggsavtale 6. juni 2006

Intensjonsavtale av 14. desember 2005 om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009.

I tilleggsavtale av 6. juni 2006 til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er det forutsatt at nasjonale måltall skal settes innen utgangen av 2006 for delmål 2: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne.

Partene er blitt enige om at følgende måleindikatorer og måltall skal legges til grunn:

a) Redusere antall personer som går fra arbeid til passive ytelser.
Dette målet fokuserer på arbeidet med å begrense antall arbeidstakere som går ut av bedriften som følge av helsemessige problemer. Måltallet skal gjenspeile hvorvidt virksomheten i samarbeid med myndighetene, lykkes med å hindre at arbeidstakerne går ut av arbeidsforhold og over på helserelaterte ytelser. Målformuleringen ligger tett opp mot delmål 1 i avtalen. Innsatsen for å bringe sykmeldte tilbake i bedriften vil kunne begrense antallet som går fra arbeid til passive ytelser.

Formålet med denne indikatoren er å måle reduksjon i strømmen fra arbeid til passive ytelser. Måltallet tar utgangspunkt i langtidssykmeldte personer, her definert som personer som har brukt 13 uker eller mer av sin sykepengerett over en periode. En måler så andelen av disse som er tilbake i arbeid 4 uker etter avsluttet sykepengeperiode.

Det er knyttet flere utfordringer til fastsetting av måltall for overgangen fra arbeid til passive ytelser. Data viser at overgangen til arbeid varierer mye og vil være påvirket både av konjunkturene og av sesongmessige svingninger i sykefraværet. Ved fastsettelse av måltall for denne indikatoren må det derfor tas høyde for demografi, konjunktursituasjonen, og den usikkerheten dette innebærer.

Et godt arbeidsmarked letter overgangen tilbake til arbeid også for langtidssykmeldte. Ved fastsettelse av måltallet er det tatt hensyn til at vi nå er i en høykonjunktur. Indikatoren skal ta høyde for at konjunkturene kan snu og at mulighetene for overgang til arbeid kan svekkes. Å opprettholde de resultater et sterkt arbeidsmarked gir rom for, kan være utfordrende i en situasjon med lavkonjunktur og knapphet på arbeidsplasser.

Måleindikatoren er andelen personer som har brukt 13 uker eller mer av sykepengeperioden og som er tilbake i arbeid 4 uker etter dette. Det er et mål at andelen som er tilbake i arbeid er over 70 pst.

b) Øke andelen langtidssykmeldte som starter opp yrkesrettet (ekstern) attføring i sykmeldingsperioden.
Dette målet skal bidra til at det gis arbeidsrettet bistand til sykmeldte i sykmeldingsperioden. Ved fastsettelse av måltall er det tatt utgangspunkt i alle sykmeldte som har avsluttet mottak av sykepenger. Deretter registreres andelen av disse som har vært på yrkesrettet attføring i sykmeldingsperioden. Data viser liten endring de siste tre årene både i antall, prosent og gjennomsnittlig antall dager før de begynner på yrkesrettet attføring.

Måleindikatoren er andel avsluttede sykepengetilfeller som har påbegynt yrkesrettet attføring i sykepengeperioden. Det er et mål at andelen er minst 2,0 pst.

c) Øke andelen med redusert funksjonsevne som går fra en trygdeytelse og over til arbeid.
Målet skal gjenspeile i hvilken grad IA-arbeidet bidrar til tilbakeføring av personer med redusert funksjonsevne til arbeid.

Data viser at tallet kan svinge noe. Det er grunn til å anta at eksterne forhold som blant annet konjunkturutviklingen, demografi, regelverksendringer har betydning, i tillegg til virkemiddelbruken.

Indikatoren tar utgangspunkt i andelen avsluttede tilfeller på helserelaterte ytelser/arbeidsrettet tiltak som kommer tilbake til arbeid. Populasjonen omfatter personer som har avsluttet stønadsforhold på rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring, tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon. Måltallet omfatter personer som går ut av en av disse ordningene og som gjenfinnes i arbeid (A/A-registeret) tre måneder etter avgangsdato. Personer som går fra stønad/tiltak til AFP, alderspensjon samt registrerte dødsfall inngår ikke i populasjonen. Personer som registreres som sysselsatt, men samtidig mottar stønad, registreres som begynt i arbeid.

Måleindikatoren er andel personer på helserelaterte ytelser (rehabilitering, yrkesrettet attføring og uføreytelser) som går til arbeid. Det er et mål at andelen økes til 45 pst.

Oslo 15. mai 2007

Bjarne Håkon Hanssen
Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsministeren

Sigrun Vågeng
Næringslivets hovedorganisasjon

Vibeke H. Madsen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Olav Ulleren
KS

Lars Haukaas
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Trine Lise Sundnes
Landsorganisasjonen i Norge

Anders Folkestad
UNIO

Tore Eugen Kvalheim
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Christel Kvam
Akademikerne

Wenche Lyngholm
Staten som arbeidsgiver ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

Undertegnet avtale i PDF-format