For arbeidstaker: Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging

Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar på 21 spørsmål om innholdet i Prop. 89 L om raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom.

1. Hva er mine viktigste plikter som sykmeldt arbeidstaker?

Svar: Du skal samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Du har plikt til å medvirke i tilretteleggingsarbeidet, det vil si å bidra til å utarbeide oppfølgingsplan og delta på dialogmøte, og gi opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen arbeidsevne. Du har videre plikt til å gjennomføre tiltakene dere blir enige om å iverksette for at du skal kunne komme raskt tilbake i arbeid.


2. Hva er min rolle i arbeidet med utarbeidelse av oppfølgingsplanen?

Svar: Planen skal beskrive hva som skal til for at du skal kunne komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Du må bidra med opplysninger om egen arbeidsevne, være med på å diskutere mulige tilretteleggingstiltak eller andre mulige løsninger for at du skal kunne være i arbeidsrelatert aktivitet. Du og arbeidsgiver bør også diskutere om det er behov for bistand fra NAV, bedriftshelsetjeneste eller andre.


3. Hva forventes av meg i dialogmøtet?

Svar: Det forventes at du stiller opp på avtalt tid og sted etter innkalling fra arbeidsgiver eller NAV. Tema i møtet skal være hva du kan gjøre på arbeidsplassen og hvilke tilretteleggingstiltak som er mulige. Du og arbeidsgiver bør gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen. Det er viktig at det fokuseres på hva du kan gjøre av arbeidsoppgaver, og det forventes at du bidrar med informasjon om egen arbeidsevne.


4. Hvor langt går plikten til å opplyse om egen arbeidsevne?

Svar: Dialogen med arbeidsgiver skal handle om hva du kan gjøre av arbeidsoppgaver. Din diagnose skal ikke være tema verken på dialogmøter eller i oppfølgingsplan.


5. Hva må jeg forvente å gjøre av andre arbeidsoppgaver?

Svar: Du skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i ditt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endring av arbeidsutstyr, gjennomgått attføring eller lignende. Hvis det er nødvendig å foreta en intern omplassering, skal du og de tillitsvalgte tas med på råd før avgjørelsen tas.

Lenke: 


6. Hvor kan jeg få bistand/veiledning?

Svar: Verneombud og tillitsvalgte har ansvar for å gi råd og veiledning til arbeidstakere, samt at de kan bistå i dialogen med arbeidsgiver og andre. Både verneombud og tillitsvalgt kan delta på samtaler om oppfølgingsplaner og i dialogmøter dersom arbeidstakeren ønsker det. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kan også gi råd og veiledning i saker som gjelder rettigheter og plikter knyttet til organisering av arbeid, tilrettelegging, integrering og oppfølging. Du kan også søke bistand og veiledning hos bedriftshelsetjenesten, sykmelder og NAV.


7. Hvilke konsekvenser får det dersom jeg ikke medvirker i oppfølgingsarbeidet?

Svar: Sykepengene kan stanses dersom du ikke medvirker i oppfølgingsarbeidet slik du er forpliktet til. Du vil motta påminnelse om dine medvirkningsplikter fra NAV gjennom kopi av varselbrev til arbeidsgiver ved manglende innsending av informasjon etter dialogmøte 1. NAV vil kunne motta informasjon om din medvirkning i forbindelse med at arbeidsgiver etter ni uker skal sende info om oppfølgingen så langt.

Til toppen