Regjeringens internasjonale samarbeid på CO₂-håndtering

Internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle og kommersialisere CO₂-håndtering som et effektivt klimatiltak. Norge samarbeider med en rekke land gjennom eksisterende programmer og institusjoner. Europa er et prioritert satsingsområde.

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge – gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv. Målet er at demonstrasjon av CO₂-håndtering skal gi en nødvendig utvikling av CO₂-håndtering, slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås til lavest mulig kostnad.

Europeisk samarbeid på CO₂-håndtering

EU er prioritert i regjeringens internasjonale arbeid med CO₂-håndtering. Norge jobber med europeiske partnere for å øke forståelse og aksept for CO₂-håndtering som et klimatiltak internasjonalt, blant annet gjennom regionale nettverk som North Sea Basin Task Force og Nordic Baltic Networking group on Carbon Capture, Utilisation and Storage.  Gjennom EØS-midlene bidrar også Norge med å legge til rette for utvikling av CO₂-håndtering i mottakerland. Olje- og energidepartementet deltar i en rekke fora rettet mot utvikling av rammer og regelverk for sikker fangst og lagring av CO₂ i Europa.  

Det norske fullskalaprosjektet som planlegges inkluderer et CO2-lager med betydelig kapasitet ut over det som er nødvendig for det norske fullskalaprosjektet. Det betyr at dersom prosjektet realiseres vil andre industriaktører kunne fange og lagre sin CO2 uten selv å investere i utvikling av et nytt CO2-lager. Et tilgjengelig CO2-lager kan forenkle planleggingen av potensielle fangstprosjekter og virke utløsende for nye fangstprosjekter, først og fremst i Europa.

 

Samarbeid utenfor Europa

I det internasjonale arbeidet utenfor Europa jobber Norge for å støtte kompetanseoppbygging og erfaringsoverføring i prioriterte land. I regjeringens strategi for arbeidet med CO2-håndtering, som beskrevet i Prop. 1 S (2014–2015), fremgår det at regjeringen vil kartlegge muligheter for CO₂-håndtering og støtte opp om initiativ og tiltak for å fremme CO₂-håndtering internasjonalt, med særlig vekt på utviklingsland med store punktutslipp og med stor vekst i klimagassutslipp framover. Land i det sørlige Afrika, Indonesia, Kina og Gulfstatene er prioritert i strategien.

Strategien sier videre at norsk støtte til utenlandske prosjekter bør skje i samarbeid med andre land og gjennom eksisterende programmer og institusjoner. Norge, ved Olje- og energidepartementet, Norges forskningsråd og Gassnova er representert i nesten alle relevante internasjonale organer som jobber med CO₂-håndtering. Norge støtter utvikling av CO₂-håndtering internasjonalt gjennom Verdensbankens kapasitetsfond for CO2-håndtering (World Bank Carbon Capture and Storage Trust Fund), Carbon Sequestration Leadership Forums (CSLFs) kapasitetsbyggingsfond, og innenfor rammen av Clean Energy Ministerial (CEM) og Mission Innovation.