Forvaltning og kontroll av EØS-midlene

For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater.

Kontroll- og forvaltningsregimet for EØS-midlene er basert på Utenriksdepartementets nulltoleranse mot korrupsjon. Ansvar og forpliktelser er fordelt på de ulike nivåene og enhetene som deltar i gjennomføringen av programmene våre.

God overvåkning og styring av risiko er også en integrert del av arbeidet og avgjørende for effektiv oppnåelse av forventede resultater. Nedenfor kan du gjøre deg kjent med kontrolltiltakene som er innført på ulike nivåer, for å passe på at støtten vår ikke misbrukes. Nederst i saken er det også en rekke nyttige lenker.

Diagram som viser det administrative oppsettet til EØS-midlene. Øverst står det Utenriksdepartementet, deretter EØS-midlenes sekretariat, Nasjonalt kontaktpunkt - med tre undergrupper Sertifiseringsenhet, Revisjonsenhet og uregelmessigheter. Dernest Programoperatør og til sist prosjektpromotør

På norsk side

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har det øverste ansvaret for forvaltningen av EØS-midlene. Knyttet til forvaltning og kontroll omfatter dette ansvaret blant annet:

 • Utarbeide og vedta regelverk og styringsstruktur
 • Vedta sanksjoner (herunder tilbakebetaling av støtte) mot mottakerland for brudd på regelverket
 • Foreta risikoanalyser og følge opp disse
 • Vedta og godkjenne evalueringer av programmer og sektorer
 • Gjennomføre årsmøter med alle mottakerland
 • Foreta prosjektbesøk (via bl.a. norske ambassader)
 • Motta klager og tips om misbruk av midler

EØS-midlenes sekretariat
Teknisk gjennomføring og daglig forvaltning har Utenriksdepartementet delegert til Financial Mechanism Office (FMO), eller på norsk EØS-midlenes sekretariat. FMOs ansvar knyttet til forvaltning og kontroll inkluderer blant annet:

 • overvåke at gjennomføringen av EØS-midlene skjer i tråd med regelverket og inngåtte avtaler
 • gjennomgå rapporter fra mottakerlandene
 • gjennomføre revisjoner og inspeksjoner (både varslet og uanmeldt)
 • administrere eksterne evalueringer
 • motta, følge opp og vurdere klager og varsler om misbruk av støtte
 • oppdatere og publisere kvartalsrapport om uregelmessigheter

I mottakerlandene

Kontroll- og overvåkingsansvaret ligger først og fremst hos mottakerlandene og deres nasjonale myndigheter. Styringsmodellen er beskrevet i regelverket.

Nasjonalt kontaktpunkt

 • Overordnet ansvar for gjennomføringen av EØS-midlene
 • Ansvarlig for økonomisk rapportering og budsjettering til FMO
 • Ansvarlig for å refundere Utenriksdepartementet ved korrupsjon, bedrageri eller andre uregelmessigheter i mottakerlandet
 • Ansvarlig for å politianmelde grove uregelmessigheter
 • Etablere en varslingsordning for mistanke om korrupsjon.

Sertifiseringsmyndighet
Ansvarlig for å sende økonomiske rapporter og budsjett til FMO.

Revisjonsmyndighet
Utarbeider planer for og gjennomfører revisjoner av programmer. Ansvarlig for å identifisere og vurdere risikoer som hindrer resultatoppnåelse. Sender årlige revisjoner og analyser til FMO.

Enhet ansvarlig for rapportering av uregelmessigheter
Forbereder og sender klager og mistanker om uregelmessigheter til FMO

Programoperatører

 • Ansvarlige for å foreta alle nødvendige og korrekte tiltak for å forhindre, oppdage og rette opp i uregelmessigheter

Prosjektpromotører

 • Respektere gjeldende lovgivning i implementeringen av prosjektene
 • Informere nasjonale myndigheter om mistanker og faktiske uregelmessigheter

Andre aktører og tiltak

Uavhengig av denne styringsmodellen kan Riksrevisjonen i Norge gjennomføre revisjoner av alle programmer og prosjekter finansiert gjennom EØS-midlene.

For perioden 2014-2021 har Utenriksdepartementet gjort godt styresett til et obligatorisk programområde i alle mottakerlandene, og tilrettelagt for samarbeid med internasjonale organisasjoner med lang erfaring i å forbedre offentlig forvaltning (OECD, Europarådet, EUs byrå for grunnleggende rettigheter med flere).

Nyttige lenker