Langtidsplanen for forsvarssektoren er vedtatt

Stortinget vedtok 15. november den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Nå begynner jobben med å iverksette innholdet i planen. Denne artikkelen forteller litt om veien videre.

Klikk her for å se video med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som forteller om veien videre etter at langtidsplanen er vedtatt.

Den nye langtidsplanen (LTPen) betyr et stort økonomisk løft for Forsvaret og sikrer viktige investeringer som nye kampfly, overvåkingsfly og ubåter. Det økonomiske løftet er spredt over flere år og flere faser.

I 2017 vil de ekstra bevilgningene gå til å redusere etterslepet som har bygget seg opp på vedlikehold av materiell og beredskapslagre.

Fra 2018 brukes ekstra ressurser på å øke aktiviteten i alle forsvarsgrenene, og i 2019 og 2020 settes fokus på nye kapasiteter som skal sikre bedre forsvarsevne og situasjonsforståelse i nord.

Alle generalinspektørene i Forsvaret endrer navn til sjef Hæren, sjef Sjøforsvaret, sjef Luftforsvaret og sjef Heimevernet. Dette samler ansvar og myndighet hos styrkesjefene, som i tillegg til å være styrkeprodusenter skal ha ansvar for operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå.

Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) skal fortsatt utøve operativ kommando over Forsvarets styrker. Hæren og Heimevernet skal utredes ytterligere i en egen Landmaktutredning i løpet av 2017.

"Kampkraft og bærekraft"
"Kampkraft og bærekraft" Foto: Forsvarets mediesenter

I den nye langtidsplanen er det flere endringer i baser og lokalisering

 • Andøya flystasjon legges ned når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes.
 • Luftforsvarets skolesenters ledelse og Luftforsvarets befalsskole lokaliseres til Værnes.
 • Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned.
 • Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned.
 • 339 skvadron (Bell 412) lokaliseres til Rygge, når tilstrekkelig alternativ helikopterkapasitet er på plass i nord.
 • Sjef Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Forsvarets EK-støttesenter videreføres på Rygge. Luftforsvarets programmeringssenter lokaliseres til Rygge.
 • 334 skvadron (NH-90 Fregatthelikoptre) lokaliseres til Haakonsvern orlogsstasjon.
 • Hovemoen leir legges ned.
 • Åsegarden leir legges ned.
Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.
Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren. Foto: Forsvarsdepartementet

I tillegg fases følgende kapasiteter ut:

 • 717 skvadron (DA-20 Jet Falcon) legges ned.
 • Sjøheimevernet legges ned.
 • Mineryddefartøyene erstattes med autonome mineryddersystemer.
 • Korvettene fases ut når F-35 har tilstrekkelig overlappende kapasitet.

I LTPen ligger det også en omfattende utdanningsreform. Alle Forsvarets akkrediterte høgskoler og befalsskolene skal slås organisatorisk sammen. De skal bli til en felles høgskole med ansvar for nivådannende utdanning for offiserer og spesialister.

Endringer i forhold til regjeringens opprinnelige forslag

Hovedlinjene regjeringens forslag til langtidsplan ligger fast og det er kun gjort mindre endringer etter Stortingets behandling.

Kystjegerkommandoen videreføres i Nord-Norge og Hæren og Heimevernet styrkes ytterligere i nord, ut over styrkingen regjeringen allerede har lagt opp til i langtidsplanen og budsjettet for 2017.

Nedleggelsen av distriktsstaben for HV11 og Setnesmoen leir utsettes i påvente av landmaktutredningen.

Forsvarets spesialstyrker tilføres dedikert helikopterstøtte, men dagens fordeling av Bell 412-helikoptre på Bardufoss og Rygge består til alternativ helikopterkapasitet er på plass i nord.

Landmaktutredningen skal vurdere Hærens fremtidige behov for helikopterkapasitet.

Forsvarets verksted i Horten opprettholdes.

Alle de fem profesjonelle musikkorpsene videreføres, men det er enighet om en ny finansieringsmodell fra 2018.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter

Etater utenom forsvaret

Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt vil om kort tid motta Iverksettingsbrevet for langtidsplanen for perioden 2017–2020 fra Forsvarsdepartementet.

Iverksettingsbrevet vektlegger beskrivelsen av målsettingene for perioden, og gir føringer for hva etatene skal gjøre i gjennomføringen av langtidsplanen. Etatssjefene vil dernest ytterligere spesifisere oppdragene ut til egen etat. Det er ventet at forsvarssjefen utgir sin virksomhetsplan i januar.