Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regelverk på folkehelseområdet

Her finner du informasjon om lover og regler som dekker folkehelseområdet.

Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren, og på alle forvaltningsnivåer, dvs. kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Loven gir hjemmel til å fastsette krav til virksomheter om forhold med betydning for befolkningens helse (miljørettet helsevern), og gi kommuner virkemidler som for eksempel stansing og retting mv. overfor virksomheter.

Folkehelseloven bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, "helse i alt vi gjør" (Health in All Policies), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.

Loven setter krav til politisk forankring av folkehelsearbeidet og for en langsiktig, systematisk innsats. Kommuner og fylkeskommuner skal fremme helse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. Et systematisk folkehelsearbeid innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune/sitt fylke og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne kunnskapen og identifiserte folkehelseutfordringer skal legges til grunn i arbeidet med planstrategi og som grunnlag for fastsetting av mål og strategier gjennom kommuneplanarbeidet. Loven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven (pbl) som er det generelle regelverk for å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, jf. pbl § 1-1. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene.

Statlige myndigheter skal i sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse der det er relevant. Stortinget forutsatte i Innst. 423 L (2010-2011) at statlige myndigheter skal velge en tilsvarende arbeidsform som er pålagt kommunene gjennom folkehelseloven. Fylkesmennene og Helsedirektoratet skal videre bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet, og være pådrivere for kunnskapsbasert folkehelsearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Helsedirektoratet skal videre utvikle nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid.

Folkehelseinstituttet har i oppgave å overvåke utviklingen av folkehelsen og drive forskning. Folkehelseinstituttet skal gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer som grunnlag for kommunenes oversikter. Dette innebærer at det hvert år utarbeides folkehelseprofiler for hver enkelt kommune og fylkeskommune. Videre drifter Folkehelseinstituttet Kommunehelsa statistikkbank. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet arbeider med å utvikle verktøy og metoder for implementering av folkehelseloven.

De mest sentrale forskriften som er hjemlet i folkehelseloven er:

Forskrift om oversikt over folkehelsen

Forskriften skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, og sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Forskriften stiller krav til kommunens beredskapsplanlegging slik at kommunen kan håndtere hendelser med miljøfaktorer. Forskriften stiller også krav til virksomheter, blant annet når det gjelder støy, utslipp til luft, grunn eller vann, ulykker og skader, og krav til innretninger som kan spre legionella.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskriften skal bidra til at miljøet i barnehager, grunnskoler og videregående skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Forskriften skal sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved frisør-, hudpleie-, tatoverings-, hulltakings- og lignende virksomheter.

Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv.

Forskriften skal sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Forskrift om skadedyrbekjempelse  

Forskriften skal forebygge at skadedyr blir årsak til overføring av sykdom til eller andre helseproblemer hos mennesker, og sikre korrekt bruk av midler og metoder i eventuell skadedyrbekjempelse slik at det ikke oppstår helse- eller miljøskade.

Øvrige forskrifter som er hjemlet i folkehelseloven er:

Til toppen