Bo trygt hjemme-reformen

Regjeringen skal i løpet av 2023 legge frem en stortingsmelding om Bo trygt-reformen og inviterer til regionale innspillsmøter

Helse- og omsorgsministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterer til fire regionale innspillsmøter. Møtene arrangeres i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Mange kommuner er godt i gang med et helhetlig plan- og utviklingsarbeid, blant annet gjennom arbeidet med Leve hele livet. Vi vil bygge videre på dette og utvide grunnlaget for en ny og fremtidsrettet eldrepolitikk gjennom fire innsatsområder.

Brukere, pårørende, ansatte og yrkesorganisasjoner, kommunene, frivilligheten, fag- og forskningsmiljøer skal ha en helt sentral rolle i utviklingen av denne reformen.

Vi vil derfor invitere til 4 innspillsmøter hvor deltakerne får mulighet til å fortelle om hva de mener er de største utfordringene på de ulike innsatsområdene, hva som kan gjøre det trygt å bo lenger hjemme, hvordan det kan legges bedre til rette for eldres deltakelse i sivilsamfunnet, hvordan vi kan stimulere til å dra nytte av eldres erfaring og kompetanse i større grad enn i dag og komme med forslag til forbedringer av statlig og kommunal innsats på innsatsområdene.

Vi ønsker oss innspill for å få frem gode ideer og nye løsninger og vurdere om det bør gjøres endringer i statlige virkemidler som kan gjøre det trygt å bo hjemme lenger.

Det legges opp til et møte om hvert innsatsområde:

 • Innsatsområde: Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  De som jobber nærmest de eldre må få mer ansvar og tillit.
   
  • Sted: Hamar
  • Dato: 25. august

 • Innsatsområde: Levende lokalsamfunn
  Skape gode møteplasser for innbyggere i alle aldre. Aktive eldre i levende, inkluderende lokalsamfunn

  • Sted: Kristiansand
  • Dato: 31. august

 • Innsatsområde: Boligtilpasning og planlegging
  Løsninger som gjør det enkelt å planlegge og ta grep i egen bolig slik at den er god å bli gammel i. Helhetlig kommunal planlegging som gir aldersvennlige nærmiljø

  • Sted: Trondheim
  • Dato: 05. september

 • Innsatsområde: Trygghet for tjenester og støtte til pårørende
  Eldre og pårørende som er trygge på at fellesskapet stiller opp når det er behov for tjenester. Utvikle tjenester som fremmer mestring.

  • Sted: Tromsø
  • Dato: 15. september

Praktisk informasjon:
Frist for påmelding er 8. august

Møtet er åpent for alle og gratis. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og ev. utgifter til overnatting.

Innspillsmøtene gjennomføres som innovasjonsprosess med workshop-metodikk. Gruppearbeidet vil ledes av et innovasjonsmiljø. Det vil derfor kun være mulig å delta fysisk.

Det er et begrenset antall plasser på hvert møte. For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom møtet blir fulltegnet.

Dersom du ønsker å delta på flere møter, ber vi deg rangere møtene du ønsker å delta på i prioritert rekkefølge. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet under.

Som en følge av dette, vil du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din påmelding er registrert, og innen 15. august en bekreftelse på om du/de du har meldt på har fått plass.

Ved endelig bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med program, herunder tid og sted, samt en kort presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til gruppearbeidet.