Helseforskning

Medisinsk -, helse- og sosialfaglig forskning er et sentralt virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av grunnlaget for politiske og faglige beslutninger og i evalueringen av iverksatte tiltak. Forskning er også en forutsetning for høy kvalitet på utdanningen av helse- og sosialpersonell, og for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving etter avsluttet utdanning.

Dette skal legge grunnlaget for:

  • en kunnskapsbasert praksis innen forebygging
  • diagnostikk
  • behandling
  • rehabilitering og tjenesteutøvelse
  • bruk av ny teknologi
  • prioritering av ressurser og tiltak
  • etablere muligheter for næringsutvikling