Nordisk helsesamarbeid

Nordisk samarbeid skjer både bilateralt og i Nordisk ministerråd. Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringers formelle samarbeidsorgan.

Samarbeidet skal fremme nordisk merverdi ved at utvalgte oppgaver belyses og løses på nordisk nivå for å øke nordisk kompetanse og konkurransekraft.

I økende grad blir dette arbeidet også brukt som plattform i det europeiske og globale samarbeidet. De nordiske statsministerne vedtok i 2019 Visjon 2030 (ekstern lenke) der Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.

I 2020 ble en handlingsplan for visjonen vedtatt for årene 2021–2024 (ekstern lenke). Handlingsplanen har tre strategiske områder: Et grønt, et konkurransedyktig og et sosialt bærekraftig Norden. Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og følger opp Visjon 2030 og handlingsplanen.

Fire hovedsatsinger innen helse

Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk har fire hovedsatsinger på helseområdet:

  • styrket nordisk helseberedskapssamarbeid,
  • deling av helsedata (Nordic Commons),
  • kunnskapsutvikling post-covid-19, og
  • legemidler til barn.

Satsingen på styrket nordisk helseberedskapssamarbeid følger opp det finske statsministerinitiativet i 2020 om et styrket nordisk beredskapssamarbeid, som bl.a. omfatter samarbeid under krisehåndtering (utveksling av informasjon, erfaringer og situasjonsforståelse) og forsyningssikkerhet (samarbeid om innkjøp, erfarings- og informasjonsutveksling om legemiddelberedskap og – produksjon).

Motstandsdyktighet i kriser

I tillegg har de nordiske landene, som region, mye å bidra med inn i EUs helseberedskapsinitiativer. I regi av det norske formannskapet vedtok de nordiske helseministrene 25. mars 2022 en erklæring om økt helseberedskapssamarbeid i Norden (PDF), der de uttrykker ønske om å styrke det nordiske samarbeidet om helseberedskap og motstandsdyktighet i krisesituasjoner i Norden og i resten av Europa.

Med erklæringen ønsker de nordiske helseministrene å styrke samarbeidet innen flere områder, bl.a. ved å opprette en mekanisme for deling av situasjonsforståelse, effektivisere bistand ved hendelser og kriser, samt utvikle en infrastruktur for deling av helsedata.

Etablerer digital infrastruktur

Nordic Commons skal utvikle en digital infrastruktur (ekstern lenke) som gjør det mulig å identifisere, dele, sammenstille og analysere helsedata gjennom nordiske samarbeidsprosjekter. Et nordisk helsedatafellesskap vil være til stor nytte for forskning, innovasjon og tjenesteutvikling og fremme helse og velferd både i, og utenfor Norden.

Kunnskapsutvikling post covid-19 (ekstern lenke) omfatter både kliniske studier, som vil styrke konkurransekraften i Norden, og følgeforskning relatert til pasienter med senfølger av covid-19. Legemidler til barn (ekstern lenke) er et prosjekt som skal se på muligheten for å få flere legemidler til barn på markedet.

Gjennom formannskapet i Ministerrådet for fisk, jordbruk, mat og skogbruk, vil Norge bidra til arbeidet for bærekraftige matsystemer og sunt kosthold.