Statlig finansiering av de regionale helseforetak

Regionale helseforetak har gjennom sitt "sørge for"-ansvar for spesialisthelsetjenesten ansvar for statlige tilskudd, som i 2008 utgjør over omlag 80 milliarder kroner, brukes i samsvar med angitte mål, rammer og prioriteringer for helsetjenesten. De regionale helseforetakene har også ansvar for bruk av midlene overfor private virksomheter der dette kan bidra til bedre realisering av helsepolitiske mål.

Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte de regionale helseforetakenes "sørge-for"-ansvar.

I hovedsak utbetales tilskuddene direkte til landets fire regionale helseforetak. De regionale helseforetakene videreformidler ulike typer tilskudd til tjenesteyterne innenfor den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. Tjenesteyterne er offentlige sykehus og poliklinikker (helseforetak) og private som har avtale med regionale helseforetak (sykehus, avtalespesialister, laboratorier og røntgeninstitutt). Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak todelt og består av basisbevilgning og aktivitetsbasert bevilgning. Somatisk pasientbehandling finansieres med 60 prosent basisbevilgning og 40 prosent aktivitetsbasert bevilgning.

  • Basisbevilgningene til regionale helseforetak er det største tilskuddet. Dette er en årlig grunnbevilgning som er uavhengig av aktivitet. Størrelsen på basisbevilgningen bestemmes blant annet av antall innbyggere i en region og dens alderssammensetning og er uavhengig av produksjon av helsetjenester. Regionale helseforetak formidler dette tilskuddet til tjenesteyterne.
  • I tillegg er det aktivitetsavhengige tilskudd med egne stykkprissystemer, der utbetalingene vil avhenge av utført aktivitet som for eksempel antall kirurgiske operasjoner. Det eksisterer ulike aktivitetsbaserte tilskudd: Innsatsstyrt finansiering (ISF) er det viktigste aktivitetsbaserte tilskuddet. Ordningen omfatter somatiske pasienter som behandles ved innleggelse og dagkirurgi i helseforetak og private sykehus som har avtale med regionale helseforetak, samt kjøp av dagkirurgisk behandling hos private avtalespesialister. ISF utbetales til regionale helseforetak som kanaliserer midler til tjenesteyterne. De polikliniske refusjonene utbetales til regionale helseforetak basert på innmeldt aktivitet ved helseforetakene/sykehusene. Private avtalespesialister og psykologer og private laboratorier og røntgeninstitutt mottar også aktivitetsavhengige tilskudd.

I Helse- og omsorgsdepartementets årlige budsjettproposisjon til Stortinget, jf. St.prp. nr. 1, gis det en nærmere beskrivelse av de enkelte finansieringsordningene.

Sosial- og helsedirektoratet har i 2007 foretatt en gjennomgang av ordningen med innsatsstyrt finansiering og utarbeidet rapporten "Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak."

Regjeringen nedsatte et offentlig utvalg i desember 2006 med oppgave å foreta en bred faglig gjennomgang av fordelingsmekanismene i dagens inntektsfordelingssystem av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene, med sikte på å komme frem til forslag til et system som er så enkelt og rettferdig som  mulig. Utvalgets innstilling har vært på høring og er nå til behandling i departementet.

Til toppen