Etablering av vitenskapspanel for kjemikalier, avfall og hindre forurensning

FNs miljøforsamling UNEA vedtok i resolusjon 5/8 av 2. mars 2022 at det skal etableres et uavhengig mellomstatlig vitenskapspanel for forsvarlig håndtering av kjemikalier og avfall og hindre forurensning. Resolusjonen fastsetter at forhandlingene skal gjennomføres i perioden 2022-2024.

Norge var sammen med 14 land fra alle FN-regionene og EU medforslagsstiller på resolusjonsforslaget til UNEA-5. Norge vil være en pådriver i arbeidet i forhandlingsgruppen og til at panelet etableres slik at det svarer til forventningene. Det er viktig at forhandlingene ferdigstilles i 2024 slik UNEA-resolusjonen tilsier.

Det nye globale panelet skal være en brobygger mellom vitenskapelig kunnskap og beslutningstakere, og en nøkkelaktør på samme måte som klimapanelet (IPCC) og naturpanelet (IPBES). En hovedutfordring er kunnskapshull mellom forskningsmiljøene og beslutningstakere der forskning ikke i tilstrekkelig grad kommer frem til beslutningstakere som heller ikke godt nok formidler til forskere hvilken kunnskap de har behov for.

Forurensning, blant annet fra miljøgifter, er den tredje globale miljøtrusselen sammen med klimaendringene og tap av naturmangfold. Et nytt panel er avgjørende for å drive fram tilrådninger for ny politikk og regelverk for tiltak mot forurensning fra kjemikalier og avfall. Panelet skal også sørge for å spre kunnskap til myndighetene og befolkningen, særlig i utviklingsland. Panelet bør ha et vidt virkeområde, med gode mekanismer for løpende prioritering av panelets arbeid.

Det er sentralt at deltakelse panelet kvalifiserer som vitenskapelig produksjon for forskere, slik det er under klimapanelet og naturpanelet. Dette for å gjøre  det mulig å tiltrekke seg den fremste ekspertisen som igjen gir den anseelsen som er nødvendig for panelets rapporter. Norske forskningsmiljøer kan gi viktige bidrag inn i arbeidet i vitenskapspanelet.

Kunnskapsgrunnlaget for panelet må ha bredt tilfang, i tillegg til å komme fra fagfellevurdert vitenskapelig litteratur bør det derfor baseres på annen tilgjengelig litteratur inkludert overvåkingsdata og industriens dokumentasjon. Panelet skal ikke stå for ny vitenskapelig produksjon.

Panelets arbeid blir viktig i oppfølgingen av relaterte FN bærekraftmål. Det er avgjørende at panelet bidrar til å løse utfordringene med miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige stoffer utover det som i dag ivaretas i etablerte kjemikalie- og avfallskonvensjoner. Panelet skal sikre robust kunnskapsinnhenting og levere vitenskapelige råd innenfor alle relevante fagområder, til støtte for arbeidet i FN-organene, de globale konvensjonene og andre internasjonale avtaler, landenes myndigheter og privat sektor. Det er samtidig viktig å unngå dobbeltarbeid med eksisterende ekspertkomiteer på feltet.

Grensesnittet mot andre sektorer på globalt nivå er sentralt, særlig verdens helseorganisasjon (WHO) men også eksempelvis den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og verdens matvareorganisasjon FAO. Det skal også tilrettelegges for koordinering med arbeidet i klimapanelet (IPCC) og naturpanelet (IPBES) når aktuelt.