Naturmangfaldlova

Føremålet med naturmangfaldlova er å ta vare på mangfaldet i naturen ved berekraftig bruk og vern.

Naturmangfaldlova reknast som ei av verdas beste og mest moderne miljølover. Eit av dei viktigaste grepa er at lova er sektorovergripande, som betyr at ho gjeld for alle inngrep i naturen i alle sektorar og i tillegg til sektorlovene.

Naturmangfaldlova har mellom anna reglar om forvalting av artar, framande organismar, utvalde naturtypar, områdevern, genetiske ressursar og alminnelege føresegner om berekraftig bruk.

Verkemidla i lova har ulike nivå etter kor viktig det er å ta vare på den særskilde naturen, frå strenge restriksjonar til meir fleksible retningsliner.

Nasjonalpark er ein av vernekategoriane i naturmangfoldloven. Rondane nasjonalpark var Norges første nasjonalpark og feiret 50-års jubileum i 2012. Foto: Ida Sletsjøe.Nasjonalpark er ein av vernekategoriane i naturmangfaldlova. Rondane nasjonalpark var Noregs første nasjonalpark og feira 50-årsjubileum i 2012. Foto: Ida Sletsjøe.

Stortingsmeldinga Natur for livet gjer greie for korleis regjeringa skal ta vare på norsk natur. Her går det og fram når og korleis dei ulike verkemidla i naturmangfaldlova skal brukast.

Dei fleste vedtak fatta med heimel i naturmangfaldlova er registrert i Miljøvedtaksregistret.

Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Lova erstatta naturvernlova av 1970 og tok og opp i seg delar av viltlova og lakse- og innlandsfisklova. Lova fekk også fleire nye verkemiddel: prioriterte artar, utvalde naturtypar og alminnelege føresegner om berekraftig bruk.

Bakgrunnen for lova var mellom anna FN-konvensjonen om biologisk mangfald (CBD), som gav ei ny ramme for  heilskap i naturforvaltinga, med vekt på samanhengen mellom bruk og vern.