Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Naturmangfaldlova

Føremålet med naturmangfaldlova er å ta vare på mangfaldet i naturen ved berekraftig bruk og vern.

Naturmangfoldlova reknas som ei av verdas beste og mest moderne miljølover. Ett av dei viktigaste grepa er at lova er sektorovergripende, som betyr at den gjeld for alle inngrep i naturen i alle sektorar og i tillegg til sektorlovene.

Naturmangfaldlova har mellom anna reglar om forvaltning av artar, framande organismar, utvalde naturtypar, områdevern, genetiske ressursar og alminnelege føresegner om berekraftig bruk.

Verkemidla i lova har ulike nivå etter kor viktig det er å ta vare på den særskilde naturen, frå strenge restriksjoner til meir fleksible retningslinjer.

Nasjonalpark er ein av vernekategoriane i naturmangfoldloven. Rondane nasjonalpark var Norges første nasjonalpark og feiret 50-års jubileum i 2012. Foto: Ida Sletsjøe.Nasjonalpark er ein av vernekategoriane i naturmangfoldloven. Rondane nasjonalpark var Norges første nasjonalpark og feiret 50-års jubileum i 2012. Foto: Ida Sletsjøe.

Stortingsmeldinga Natur for livet gjer reie for korleis regjeringa skal ta vare på norsk natur. Her går det og fram når og korleis dei ulike verkemidla i naturmangfoldlova skal brukast.

Dei fleste vedtak fatta med heimel i naturmangfaldlova er registrert i Miljøvedtaksregistret.

Naturmangfaldlova trådde i kraft 1. juli 2009. Lova erstatta naturvernlova av 1970 og tok og opp i seg delar av viltlova og lakse- og innlandsfisklova. Lova fekk også fleire nye verkemiddel: prioriterte artar, utvalde naturtypar og alminnelege føresegner om berekraftig bruk.

Bakgrunnen for lova var mellom anna FN-konvensjonen om biologisk mangfald (CBD), som ga ei ny ramme for  heilskap i naturforvaltninga, med fokus på samanhengen mellom bruk og vern.

Til toppen