Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Når kommuner slår seg sammen, er det naturlig å diskutere hvordan de lovfestede rådsordningene fungerer i dag, og hvordan de vil fungere i en ny kommune. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er underrepresenterte i kommunestyrene. Disse gruppene har viktig kunnskap, og kommunen bør være bevisst på hvordan de bruker rådene.

Kommunen er pålagt å ha eldreråd og representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådenes innspill er en viktig del av prosessen før kommunepolitikere behandler en sak.


Et enklere regelverk for medvirkning i kommunene

I statsråd 16. juni 2017 ble det sanksjonert en endring i kommuneloven som innfører ny § 10 b i kommuneloven og ny § 36 b i Svalbardloven med regler om innføring av råd i kommuner og fylkeskommuner for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og råd eller en annen form for medvirkningsordning for ungdom.

Den nye bestemmelsen i kommuneloven er vedtatt og vil inngå i forslag til ny kommunelov som Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å fremme for Stortinget i  2018. Det vil deretter bli behov for å fastsette forskrifter for hver enkelt medvirkningsordning. Inntil dette regelverket er trådt i kraft vil dagens lover om eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt gjelde.  


Forutsetninger for at rådene fungerer

Forutsetninger for at rådene fungerer

Det er visse forutsetninger som bør være på plass for at rådene skal fungere etter intensjonen.

Økonomisk og administrativ støtte

 • Tilstrekkelige administrative og økonomiske ressurser.
 • Den administrative sekretæren har god kompetanse om de saker som rådet befatter seg med og ha et tydelig mandat.
 • Sekretæren har en administrativ plassering i kommunen. Dette er nødvendig for å fange opp og følge opp saker som er relevante for rådene.

Tidlig inn og tett på

 • Rådene kommer tidlig inn i kommunens arbeid med en sak.
 • Rådsmedlemmene inngår i kommunens arbeidsgrupper i saker som er viktige for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Representanter fra administrasjon deltar i rådsmøter for å drøfte saker og lytte til innspill tidlig i saksgangen.
 • Uttalelser fra rådene følger saken og inngår i saksdokumentene ved politisk behandling.

God opplæring av rådsmedlemmene

 • Tilstrekkelig opplæring. Dette gjelder både sakskompetanse og prosesskompetanse.
 • Tilbud om å delta i folkevalgtopplæringen til KS.

De fleste rådene får tilbud om opplæring. Her har fylkeskommunen en viktig funksjon.

Hentet fra Råd, regler og representasjon – eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Momenter ved en kommunesammenslåing

Når kommuner slår seg sammen, må kommunestyret ta stilling til hvordan de lovfestede rådsordningene skal organiseres.

Kommunene kan vedta å opp­rette felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

I et rundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet anbefales det at felles råd bør velges bare i spesielle tilfeller. Dersom mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre ikke opplever å ha sterke nok felles interesser vil ikke et felles råd oppfylle formålet med loven.

Dersom kommunen har overført oppgaver som omfatter eldre til bydelsutvalg eller andre geografisk avgrensete områder i kommunen, skal hver bydel ha eget eldreråd. Da skal det også velges et sentralt eldreråd.

Etter lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal det opprettes egne råd, men det er ikke krav om et sentralt råd i tillegg. I forbindelse med kommunesammenslåing kan det bli opprettet desentraliserte råd.

Mange kommuner har erfaringer med interkommunale råd, hvordan kan disse erfaringer brukes ved en kommunesammenslåing?

Om eldreråd

I følge lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd skal hver kommune opprette et eldreråd. Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Hovedvekten av arbeidet i rådene bør dreie seg om planer og budsjetter og å sikre universell utforming.

«Eldrerådet bør høres i en rekke saker fordi det sittende eldrerådet kan være med på å påvirke situasjonen til framtidas eldre i kommunen.»

Bernt Søraa, sekretær for eldrerådet i Kongsberg kommune

Framtidas eldre bør delta i arbeidet med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. I en rapport fra NIBR og Arbeidforskningsinstituttet Lytt til seniorene blir ulike måter å drive innbyggerinvolvering på beskrevet. Involveringsarbeidet bør skje i nært samarbeid med eldrerådene for å sikre en aktiv oppfølging av de forslåtte tiltakene.

Kommunestyret vedtar hvor mange medlemmer rådet skal ha. Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister. Rådene velger selv leder og nestleder, og disse skal velges blant pensjonistene. Statens seniorråd ga i 2011 ut en veileder i eldrerådsarbeid.

Omtrent en tredjedel av rådenes medlemmer er politikere, og mange av pensjonistene som oppnevnes til eldrerådene har erfaring fra politisk virksomhet. Det kan være en fordel med kompetanse om lokalpolitikk, beslutningsprosesser og saksgang, men også andre erfaringer enn politisk virksomhet bør være representert i eldrerådene.

Eldrerådene bør diskutere om det er en utfordring at politikere i rådene er bundet av partipolitiske prioriteringer og vedtak. Kan dette ha innvirkning på hvordan de som rådsmedlemmer forholder seg til saker i rådene, og kan de eventuelt komme i en dobbeltrolle?

Om råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret skal ifølge lov om råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne velge råd for personer med funksjonsnedsettelse, vedta mandat for rådet, sammensetning av rådet og oppnevner leder og nestleder. Saksområder for rådet er spesielt universell utforming, arbeid mot diskriminering, budsjett og kommunal planlegging.

I rundskriv Q-21-21/2012 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet heter det at brukerrepresentanter i rådet så langt det er mulig bør være personer med nedsatt funksjonsevne.

I dag er de yngste aldersgruppene underrepresentert i rådene. De fleste er over 40 år, og over 40 % er over 60 år. Blant lederne for rådene har kun 50 % selv nedsatt funksjonsevne.

Både kommunen og rådet bør diskutere hvordan de kan få flere yngre personer involvert i rådets arbeid og hvordan de kan få rekruttert flere ledere med nedsatt funksjonsevne?

Kan rådsrepresentasjon virke segregerende? Hvordan kan kommunen jobbe for at perspektivet til personer med nedsatt funksjonsevne blir en del av den overordnede politikken i kommunen?

Kongsberg eldreråd involveres tidlig

Kongsberg kommune er oppmerksom på at høringsuttalelser fra eldrerådet skal inn i en tidlig fase i saker som skal til politisk behandling. Sekretæren for eldrerådet skulle gjerne sett at rådet var koplet på flere samfunnsområder.

"Vi blir lyttet til, har en god dialog med de folkevalgte og kommer inn i prosessene på et tidlig tidspunkt. Våre innspill har blant annet vært avgjørende for at det har blitt opprettet brukerutvalg ved institusjoner for eldre i kommunen"
Lars Tyldum, leder for eldrerådet.

Kongsberg eldreråd har åtte medlemmer som kommer fra ulike geografiske områder i kommunen. Medlemmene representerer pensjonister med ulike yrkesbakgrunn, da de er utpekt fra ulike pensjonistforeninger. I tillegg er to politikere fra posisjon og opposisjon medlemmer. Både politikerrepresentantene og leder av helse/omsorgstjenesten orienterer i hvert møte medlemmene om aktuelle saker. Sekretær for rådet sitter i rådmannens stab. Kommunen har utarbeidet et reglement for eldrerådet.

Eldrerådet er pådriver i boligplanleggingen

Kongsberg kommune har en byutviklingsstrategi kalt «Kompaktbyen» og en «Helhetlig boligplan for perioden 2014-2018». Den legger til rette for nye boliger i sentrum. Som en del av planen satte kommunen i gang boligprosjektet "Bolig for livet" i 2010 hvor eldrerådet var både initiativtaker og pådriver. Gjennom en spørreundersøkelse kartla de hvordan aldersgruppen 50 + så for seg sin livssituasjon og alderspreferanser om 20-30 år. Undersøkelsen fikk god respons og ga godt grunnlag for videre arbeid. I følge sekretær for eldrerådet, har prosjektet vært nyttig i senere kommuneplanarbeid.

Kongsberg kommune fikk prisen som Norges mest attraktive sted i 2014.

Suksessfaktorer i Kongsberg kommune

 1. Rådet har medlemmer fra ulike geografiske deler av kommunen
 2. Rådet kommer tidlig inn i saksforberedelser
 3. Sekretæren sitter i rådmannens stab
 4. Kommunen har koblet på eldrerådet i boligplanleggingen

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Alta

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne lå tidligere under helse- og sosialutvalget, men ble i 2014 et selvstendig råd direkte under rådmannen.

Deltar i planleggingsprosesser

Alle saksdokumenter som legges frem i hovedutvalgene, formannskap og kommunestyret skal også legges frem for rådet til behandling før det gjøres endelig vedtak i saken. Protokoll fra rådsmøtene skal følge saksdokumentene til det organ som skal avgjøre saken og til endelig vedtak er fattet.

Dette gir rådet mulighet for innspill i all kommunal planlegging som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Eget reglement for rådets arbeid ble vedtatt av kommunestyret i 2014. Rådet er representert i flere arbeidsgrupper i større plan- og byggsaker, som bygging av nytt omsorgssenter.

Rådet behandler også innspill fra beboere i Alta og saker tatt opp av rådsmedlemmer. 

Styrket sekretærfunksjon

Rådet fikk styrket sin sekretærfunksjon i 2014. Sekretæren har en 40 % stilling delt på eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Sekretæren og leder for rådet har et forberedende møte der de går gjennom saker som skal fremmes for rådet.

Suksessfaktorer i Alta kommune

 1. Rådet er direkte under rådmannen
 2. Sekretær for rådet har oversikt over saksområder som er viktig for de lovfestede rådene
 3. Rådet er representert i prosjektgrupper for større plan- og byggesaker i kommunen
 4. Kommunen har kunnskap om universell utforming i egen stab

Mer om lovpålagte rådsordninger: litteratur

 • Å ivareta underrepresenterte hensyn; eldreråd og råd for funksjonshemmede i kommuner og fylker (2001). Andreassen, T. A - Arbeidsforskningsinstituttet
 • Lytt til seniorene! (2017). Vestby, G.M, Brattbakk, I, Norvoll, R – By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Arbeidsforskningsinstituttet

← Forrige                                                                                   Neste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C
Til toppen