Trygg og sunn sjømat - organisering

Norsk matforvaltning skal sikre forbrukerne trygg sjømat. Det arbeides med mattrygghet gjennom hele verdikjeden - fra fjord til bord. Myndighetene har ansvar for å fastsette regelverk som sikrer at sjømaten er trygg og se til at Mattilsynet fører tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever dette. Den enkelte næringsutøver skal selv sikre at sjømaten som produseres er trygg og av riktig kvalitet.

bilde av lakseoppdrett
Foto: Innovasjon Norge Foto: Innovasjon Norge

Det faglige ansvaret på det matpolitiske området er delt mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet ansvaret for å sikre trygg sjømat. Mattilsynet er et statlig, landsdekkende  forvaltningsorgan for de tre departementene og er med på å sikre trygg mat og trygt drikkevann.  Fiskerimyndighetene og Mattilsynet innhenter vitenskapelig kunnskap med betydning for sjømattryggheten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI). Andre forvaltningsorgan som leverer forvaltningsstøtte med betydning for sjømattryggheten er Statens legemiddelverk, Miljødirektoratet, Statens strålevern og Nofima. I tillegg kommer bidrag fra nasjonale og internasjonale universiteter, høyskoler og øvrige forskningsinstitusjoner.

Mattilsynet

Mattilsynet er et tilsyns- og overvåkingsorgan for sjømattrygghet samt helse og velferd hos fisk og skalldyr. Tilsynet har ansvar for utarbeiding, veiledning og forvaltning av regelverk, samt føre et risikobasert tilsyn og overvåking langs hele produksjonskjeden fra fjord til bord. Mattilsynet gir faglige råd og er sentralt i gjennomføringen av Fiskeri- og kystdepartementets mål om trygg sjømat. Løpende oppgaver i tilslutning til eksport av sjømat og dialog med andre lands tilsynsmyndigheter, er Mattilsynets ansvar. Mattilsynet godkjenner og registrerer sjømatbedrifter innen kategoriene fiskefôr, fryseskip, fabrikkskip, skjellmottak og landanlegg. Mattilsynet har ansvar for klassifisering og overvåking av områder for skjellproduksjon. Arbeidet overfor bedriftene omfatter tilsyn og kontroll med drifts- og bygningshygiene, kjøle- og fryseinnretninger, vann og is, skadedyrbekjempelse, renhold og avfallshåndtering. Viktige elementer i tilsynet er revisjon av virksomhetenes internkontrollsystem samt stikkprøvekontroller med inspeksjon og uttak av prøver for analyse av uønskede stoffer. Mattilsynet er ansvarlig for gjennomføring og rapportering av nasjonale overvåkingsprogram for sjømattrygghet. Mattilsynet er inndelt i ett hovedkontor, 8 regionkontor og 54 distriktskontor. Seksjon for sjømat og seksjon for fiskehelse og fiskevelferd er lokalisert i Bergen. www.mattilsynet.no

 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretar risikovurderinger for Mattilsynet om forhold som har direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden. VKM er en parallell til EUs EFSA (European Food Safety Authority) og består av 9 fagkomiteer og en hovedkomité. For å sikre VKM sin integritet er komiteen organisert uavhengig av Mattilsynet. Verken mattilsynet eller de tre matdepartementene har instruksjonsmyndighet over VKM i faglige spørsmål. www.vkm.no

Havforskningsinstituttet

Rundt halvparten av virksomheten til Havforskningsinstituttet er finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet. Finansieringen sikrer forskning knyttet til akvakultur og dokumentasjon av tilstanden til økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Arbeidsområdet marin miljøkvalitet omfatter utvikling av analytiske metoder for-, og overvåking av forekomsten av organiske miljøgifter i marint miljø. Det er også et mål å frambringe ny kunnskap om virkningene av offshore olje- og gassindustri på marint miljø og å utvikle verktøy for å overvåke radioaktiv forurensing i marint miljø. Instituttet driver også miljøovervåking av fisk og sjømat (HI fusjonerte med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 1. januar 2018). www.hi.no

 

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets forskning og samlede kompetanse bidrar til å fremskaffe trygge matvarer til forbrukerne gjennom overvåking, rådgiving og beredskap når det gjelder sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker (zoonoser) og antibiotika i næringskjeden. Veterinærinstituttet bidrar med overvåking, rådgiving og beredskap ved alvorlige smittsomme sykdommer, mattrygghetsfarer og andre tapsbringende dyre-, fiske- og skjellsykdommer. Instituttet arbeider også med å redusere forekomsten av fremmedstoffer og biotoksiner i næringskjeden  http://www.vetinst.no

Norsk zoonosenter

Gjennom Norsk zoonosenter samler, analyserer og presenterer Veterinærinstituttet epidemiologiske data om sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker som grunnlag for å forebygge eventuell smittespredning gjennom fôr, mat, dyr og dyreprodukter. Koordinering av overvåking av antibiotikaforbruk og -resistens innen veterinærmedisin inngår i dette arbeidet. Arbeidet dekker sjømat og marine bakterier. Norsk Zoonosenter rapporterer til nasjonale og internasjonale myndigheter, utarbeider tilstandsrapporter og avholder seminar om aktuelle emner.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) gir markedsføringstillatelse, godkjenner legemidler og medisinske desinfeksjonsmidler for bruk til fisk og i akvakultur og fører oppdaterte lister over disse. Godkjenningen er basert på en omfattende vurdering av preparatets kvalitet, sikkerhet for pasient (fisk), operatør (fiskeoppdretter), konsument (fiskekjøper) og miljø, samt effekt på aktuelle sykdommer. Det gis anbefalinger for tilbakeholdelsestider før slakting for de respektive medikamenter og fiskeslag basert på grenseverdier for veterinærmedisinske preparater i animalske produkter for konsum.  www.legemiddelverket.no

Miljødirektoratet (Mdir)

Miljødirektoratet gjennomfører statlige program for forurensingsovervåking med hensyn til miljøgifter langs norskekysten, i havner og fjorder og i ferskvannsfisk. www.miljodirektoratet.no

 

Statens strålevern

Statens strålevern koordinerer og er ansvarlig for overvåkning av radioaktive stoffer langs norskekysten og i nære havområder. Dette innebærer måling av radioaktivitet i sjøvann, sedimenter, tang, fisk og skalldyr. Overvåkning av radioaktivitet i sjømat gjøres i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (NIFES) og Mattilsynet. www.nrpa.no

 

Nofima

Nofima er et næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima utvikler blant annet tester og metoder for å kunne identifisere risikofaktorer og kvalitetsforringende komponenter og forhold i mat samt implementerer sporingssystemer for bruk i produksjon, handel og eksport av sjømat. www.nofima.no