FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

De 17 målene er: 

 • Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 • Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 • Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 • Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 • Redusere ulikhet i og mellom land
 • Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 • Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
 • Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 • Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 • Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

 • Alle FNs bærekraftmål.