Maritim næring

Norge har lange maritime tradisjoner og har i over 150 år vært en betydelig skipsfartsnasjon med global tilstedeværelse. Maritim næring sysselsatte i 2018 rundt 84 000 personer og skapte verdier for til sammen 89 mrd. kroner. Om lag 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte skip.

Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft. Norsk maritim næring har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer, bestående av virksomheter i alle deler av verdikjeden og med sterke posisjoner innenfor spesialiserte segmenter. 

Norge er en ledende sjøfartsnasjon

Maritim næring kjennetegnes ved at den er internasjonal av natur, med stor eksport av varer og tjenester. Rederiene står bak den største andelen av verdiskapingen i næringen. Norske rederier opererer innenfor interkontinental skipsfart (deep sea), nærskipsfart, maritim offshore og maritim aktivitet tilknyttet andre havnæringer. Norske rederier kontrollerer om lag 2043 skip under norsk og utenlandsk flagg. Dette gjør Norge til verdens 7. største skipsfartsnasjon målt i antall skip, verdens 8. største skipsfartsnasjon målt i tonnasje og verdens femte største målt i verdi. [1]

Norge har en aktiv verftsindustri med om lag 70 verft av ulik størrelse. Norsk maritim verftnæring opererer innenfor nybygg, ombygging, reparasjon, vedlikehold og kondemnering av skip. Norske nybyggingsverft bygger i stor grad spesialiserte og høyteknologiske fartøy, noe som krever høy kompetanse.

Norsk maritim utstyrsnæring produserer spesialisert utstyr for skipsfarten og er leverandør til verftnæringen i Norge og internasjonalt. Utstyrsbedriftene leverer blant annet mekanisk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr og annet operasjonelt utstyr. Norsk utstyr er i bruk på skip over hele verden. Norge har også et av verdens mest omfattende miljøer for maritime tjenester. Norsk maritim tjenestenæring omfatter bedrifter som yter tjenester til alle deler av maritim næring. Tjenesteleverandørene kan deles inn i fire undergrupper: finansielle og juridiske tjenester, havne- og logistikktjenester, teknologiske tjenester og handelstjenester.

Maritim næring har en naturlig grenseflate mot og er direkte avhengig av aktivitet i øvrige havnæringer, herunder offshore petroleum, fiskeri og havbruk og nye og fremvoksende havnæringer som vindkraft til havs, havbruk til havs og mineralvirksomhet på havbunnen.