Rapportering til IOPC Funds og HNS-fondet

Forskrift av 21. desember 2015 nr. 1789 om rapportering til Det internasjonale fond for erstatning av oljesølskade (IOPC Funds) og Det internasjonale fond for farlige og skadelige stoffer (HNS-fondet) trådte i kraft 1. januar 2016.

Rapportering til HNS-fondet
Det følger av lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 11 at mottakere av HNS (farlige og skadelige stoffer) i bulk som er transportert som last om bord på skip, skal rapportere årlig om mengde og type farlig gods til Nærings- og fiskeridepartementet.

Forskriften gir nærmere regler om rapporteringsplikten, blant annet om hvem og hvilke stoffer som omfattes av rapporteringsplikten, hvilke opplysninger det skal rapporteres om, når rapporteringsplikten inntrer, rapporteringsfristen og fremgangsmåten for rapportering.

Fristen for å rapportere er 15. mars hvert år.

Sjøloven kapittel 11 og den nye forskriften legger til rette for ikrafttredelsen av 2010 HNS-konvensjonen. Konvensjonen etablerer et internasjonalt regelverk om ansvar og erstatning for skader som voldes ved sjøtransport av farlig og skadelig last, og har som formål å bedre skadelidtes erstatningsrettslige vern.


Rapportering til IOPC Funds
1992-ansvarskonvensjonen og 1992-fondskonvensjonen (IOPC Funds) etablerer et internasjonalt regelverk om ansvar og erstatning for skade som voldes ved oljesøl fra tankskip. Regelverket er gjennomført i norsk rett i sjøloven kapittel 10 II, og det foreligger også her en rapporteringsplikt til Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporteringsplikten omfatter mottakere av mer enn 150 000 tonn bestandige oljer.

Forskriften viderefører rapporteringsplikten som følger av sjøloven kapittel 10 II, jf. forskriften  § 1 andre ledd.

Nyttige linker og vedlegg:
Les forskriften på Lovdatas hjemmeside:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1789.

Les veiledning om rapporteringsplikten til HNS-fondet.

Last ned rapporteringsskjema for HNS-rapportering.

Detaljert informasjon om 2010 HNS-konvensjonen finnes på IOPC Funds' hjemmeside: http://hnsconvention.org/Pages/Home.aspx og i regjeringens proposisjon til Stortinget[1]: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=61538.

FNs skipsfartsorganisasjon (International Maritime Organization, IMO) har utarbeidet en brosjyre om "The HNS Convention: Why it is Needed". Den er tilgjengelig her: http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/05-HNS2010.aspx.

 


 

[1] Prop. 46 LS (2014-2015) om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) og samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996. Tilrådning fra Justis- og beredskapsdepartementet 12. desember 2014, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Solberg)